Infoskriv 24. april 2024

 • AR5-kurs
 • Tilskuddssatser for skogkulturtiltak 2024
 • Veiledningsheftet for RMP 2024 er klart
 • Rydda i Agros
 • Tips til Agros-søk og andre nettsøk
 • Dreneringsmidlar
 • Gamle grøftetegninger fra Vest-Agder
 • Presentasjonar frå kommunesamlinga
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 2/2024
 • Gårdskart-aktuelt 1/24
 • Formidlingskonferanse FoU skog
Publisert 24.04.2024

AR5-kurs

Hold av tid til følgende møter:
16. mai kl. 09.00–11.00, teoridel, Teams.
29. mai, hele dagen, i felt i Grimstad.

Vi kommer med informasjon om oppmøte og påmelding snart.
Kontaktperson: Una Glende Janson.

Se fagstoff og generell informasjon om AR5-kurs på nettsiden til NIBIO.

Tilskuddssatser for skogkulturtiltak 2024

Samla oversikt over kommunale tilskuddssatser og anbefalte maksimalkostnader for 2024 er klar.

Se egen artikkel.

Veiledningsheftet for RMP 2024 er klart

Veiledningsheftet er oppdatert for 2024. Du finner det her:

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Rydda i Agros

Det kan liggja LUF-midlar på vekkgløymte saker. Desse er viktig å avslutta, slik at midlane kan bli brukt til andre saker. Dette gjeld saker innan ordningane SMIL, drenering, tiltak i beiteområde og UKL. 

Gjer eit søk i Agros på aktuelle statusar. Flest ligg nok under statusen "Under avslutning", men der kan også liggja saker "Til godkjenning" og saker "Under behandling utbetalingsanmodning".

Tips til Agros-søk og andre nettsøk

Har du irritert deg over at søket du har gjort i Agros forsvinn når du klikkar på ei av sakene i søket – at du ikkje kjem tilbake til lista i søket?

Hald Ctrl-tasten inne når du klikkar på ei sak. Då opnar saka seg i ei ny fane, og lista i søket blir liggjande i første fana.

Dette gjeld også andre fagsystem og vanlege søk i nettlesarar.

Dreneringsmidlar

I følge Landbruksdirektoratet kjem det ikkje meir 2024-midlar til drenering i Jordbruksavtalen. Fylkesramma er no så godt som tom, men nokre kommunar har midlar att. Som me annonserte i tildelingsbrevet, blir det ei omfordeling i oktober.

Dersom nokre kommunar er viljug til å avgi midlar, kan me også føreta ei omfordeling i mai/juni. Me ber om at de ryddar i Agros innan 15. mai. Kommunane kan melda inn behov for midlar til innkomne søknader på e-post til Kjellfrid Straume innan 27. mai. Meld også frå om kommunen har midlar på ramma som de kan avgi til omfordeling.

Sjå eigen artikkel om statistikk og status for dreneringsmidlar.

I artikkelen finn de også brev frå Landbruksdirektoratet etter siste auke av ramma. 

Gamle grøftetegninger fra Vest-Agder

Vi har arkivert rundt 900 gamle grøftetegninger fra kommunene i gamle Vest-Agder, flest fra perioden 1950–2000.

Se mer informasjon og liste i egen artikkel.

Presentasjonar frå kommunesamlinga

Du finn presentasjonane om jordvern og klagesaksbehandling i artikkelen presentasjonar frå møte under arealforvaltning og eiendomsjus.

Du finn presentasjonen frå sesjon jordbruk om gjødselbrukforskrift, vipetiltak og SMIL i artikkelen presentasjonar frå møte under jordbruksforvaltning.

Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 2/2024

Informasjon fra Ellen Svalheim, nasjonal koordinator oppfølging av Handlingsplan for slåttemark finner du her: Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 2/2024

Gårdskart-aktuelt 1/24

Her kan du blant annet lese om:

 • Feltkurs AR5
 • Kurs i AR5web
 • Oppdatert Arealressursstatikken og Arealbarometer
 • Nytt i Kilden: Grunnkart for arealregnskap (testversjon)

Lenke til Gårdskart-aktuelt, NIBIO

Formidlingskonferanse FoU skog

NIBIO arrangerer konferanse på Ås 27.–28. mai.

Temaene i år er:

 • naturskog
 • framtidens skogbruk (produksjon, skader og risiko)
 • lukket hogst

Lenke til invitasjon, program og påmelding:
Formidlingskonferanse FoU Skog (pameldingssystem.no)