Infoskriv 16. september 2022

 • Tilskudd ved produksjonssvikt – oppmåling av grovfôrlager, m.m.
 • Presentasjoner fra gruppemøter PT og RMP
 • Periodisk ajourhold AR5
 • Gårdskart-aktuelt 3/22
 • Nedgang i omdisponering av dyrka jord i 2021
 • Flott nettverkssamling for utvalgte kulturlandskap
 • Personalendring hos Statsforvalteren

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.09.2022

Tilskudd ved produksjonssvikt – oppmåling av grovfôrlager m.m.

Oppmåling av fôrlager: For grovfôr med husdyr må kommunen ut til alle søkere for å telle/måle opp lageret sammen med søker.

Fra § 9: «Bruker og en representant for kommunen skal måle opp fôrlageret med type og mengde fôr. Målingen skal skje så snart som mulig etter innsett av dyrene og innhøstingen er avsluttet. Måledato oppgis i søknadsskjemaet.» 

Informer potensielle søkere som tar kontakt og avtal tid. Dersom det går noen dager etter innsett, må en ta hensyn til det som er brukt av fôr før opptelling.

Prognose: Området fra Setesdal og østover var tørt i sommer. Vi forventer noe produksjonssvikt, særlig på sandjord, men kanskje bedrer en tredjeslått sluttresultatet. Ut fra det kommunene har meldt inn så langt, kan det bli 85–90 søknader på grovfôr og ca. 7 på korn i Agder.  Det er bare meldt om 3 potensielle saker innen grøntproduksjonene.

Veiledning: Vi planlegger Teamsmøte om kommunens behandling av søknadene. Dere må også bare ta kontakt direkte. Det blir Kjellfrid, Hans og Anne Kari som skal behandle søknadene hos oss. Vi kommer tilbake til fordeling av kommuner og saker mellom oss.

Det kommer snart oppdaterte satser, med 15 % økning fra i fjor.

Se ellers informasjon og lenker i artikkelen Produksjonssvikt – kommunens oppgaver som ligger under Jordbruksforvaltning.

Presentasjoner fra gruppemøter PT og RMP

Lenker til presentasjonene fra møtene i Arendal, Evje og Lyngdal:

Du finner også presentasjonene under Jordbruksforvaltning, i boksen Produksjonstilskudd og RMP.

Periodisk ajourhold AR5

Til dere i kommuner som har fått brev fra NIBIO om at AR5 periodisk er igangsatt: Følg instruksen i brevet!

Dersom dere har planer å gå på AR5-befaring for å få ajourført «det siste» før 1. oktober, ta kontakt med Anja P. Ahlstrøm i NIBIO.

Se periodisk ajourhold på NIBIOs nettsider.

Gårdskart-aktuelt 3/22

NIBIO har kommet med ny utgave av Gårdskart-aktuelt.

Her kan du blant annet lese om:

 • Arealtall beregnet fra kart er lest inn i Landbruksregisteret (Lreg) for hele landet.
 • Kommuner hvor det er ajourført AR5 etter 30. august, kan bestille jordregister selv og be om at arealtall leses inn i Lreg før søknadsomgangen starter.
 • Alle kommuner kan få tilgang til AR5web hvis de ønsker det.
 • Endringer i AR5 vises i Gårdskart.

Nedgang i omdisponering av dyrka jord i 2021

Etter omdisponeringer til store veiprosjekter de to foregående årene, er Agder i 2021 nede på 91 dekar omdisponert.

Se egen artikkel

Flott nettverkssamling for utvalgte kultrulandsskap

Involverte i Agders tre UKL-områder møttes på Furøya i Tvedestrand.

Personalendring hos Statsforvalteren

Trude Engesland sluttet hos Statsforvalteren i Agder 1. september og har gått over i ny jobb som enhetsleder for drift og forvaltning i Evje og Hornnes kommune. Vi takker for innsatsen og hyggelig samarbeid. Lykke til med nye oppgaver og ny jobb!