Nytt regionalt miljøprogram (RMP) for perioden 2023–2026

Beite i bratt areal, Salmeli i Kvinedal. Foto: Lene Olsen.

Nytt RMP for jordbruket i Agder er nå fastsatt og ny forskrift trått i kraft – store endringer.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.05.2023

Etter en omfattende høringsrunde er Regionalt miljøprogram for jordbruket i Agder 2023–2026 fastsatt, og ny forskrift har trått i kraft. Det er store endringer i forhold til forrige programperiode. Regionale miljøtilskudd skal fungere som betaling for produksjon av miljøgoder og redusert forurensning. Hovedhensikten med RMP-midlene er å kompensere for ekstra miljøinnsats og/eller tap av avling.

De viktigste endringene er:

Miljøtema Tiltak Endring fra 2023
Kulturlandskap Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark Ingen endring i 2023. Utfases i løpet av programperioden.
Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark Gjelder kun øyer uten veiadkomst i sjø, elv og innlandsvann.
Slått av verdifulle jordbrukslandskap Utgår.
Biologisk mangfold Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl (vipe) Blir ikke innført fra 2023. Tar sikte på innføring fra 2024.
Beiting av kystlynghei Endra vilkår.
Soner for pollinerende insekter Flere endringer, nye tiltaksklasser.
Kulturminner og -miljøer Drift av seter Ikke lengre krav om historisk seteranlegg.
Besøksseter Nytt tiltak.
Friluftsliv Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet Utgår.
Avrenning til vann   Nytt kartgrunnlag om hva som er «prioriterte områder» og hva som er «andre områder».
Kantsone i eng Nytt tiltak.
Utslipp til luft   Spredefrist framskyndet til 20. august.
Spredning av all husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen Nytt tiltak, men erstatter hovedsakelig tidligere tiltak spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding. Nytt vilkår og nye tiltaksklasser.
Nedlegging av husdyrgjødsel Eget tiltak, nye tiltaksklasser.
Nedfelling av husdyrgjødsel Eget tiltak, nye tiltaksklasser.
Jord og jordhelse   Nytt miljøtema.
Fangvekster som underkultur Nytt tiltak.
Fangvekst sådd etter høsting Flyttet fra miljøtema Avrenning til vann.
Fangvekst med høy diversitet Nytt tiltak (tilleggstilskudd).
Miljøavtale og klimarådgiving    
Klimarådgiving Kun mindre endringer.

 

Det er knyttet vilkår og krav til de ulike tiltakene. Veiledningshefte og annet veiledningsmateriell vil bli publisert i løpet av mai 2023. Søknadsfristen er 15. oktober 2023.

Regionalt miljøprogram 2023–2026 er utarbeidet av Statsforvalteren i samarbeid med fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag, NLR Agder, Agder fylkeskommune og kommunene. Nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd har gitt føringer og rammer for miljøprogrammet.

Foreløpige tilskuddssatser

Foreløpige tilskuddssatser er satt i samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag og er et vedlegg til miljøprogrammet.