Bruk av SMIL-midlene i 2021

Korntørke og restaurert elveløp, Vordal, Fjotland.
Korntørke og restaurert elveløp, Vordal, Fjotland. Foto: Unni Svagård / Statsforvalteren i Agder.

5 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.01.2022

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Kommunene forvalter SMIL-ordningen og skal ha lokale retningslinjer/strategier.

I 2021 hadde Agderkommunene 5,1 millioner kr til rådighet til SMIL-tiltak. Midler til rådighet omfatter «friske» midler fra Landbruksdirektoratet, 4 mill. kr, pluss overførte midler fra 2020, vel 200 000 kr, pluss inndratte midler gjennom året, nesten 900 000 kr.

Ved årets slutt viser det seg at kommunene har brukt opp nesten alle midlene. Før søknadssystemet Agros stengte, ble mye midler omfordelt mellom kommunene. Slik fikk kommunene som hadde gode søknader overført midler fra kommuner som ikke hadde flere søknader.

Tilskudd og innvilgete søknader i 2021 fordelt på regionnivå:

Regioner

Sum tilskudd

Antall innvilgede søknader

Østre del av Agder¹

2 615 620

  78

Setesdal²

   600 773

  16

Vestre del av Agder³

1 764 284

  63

Sum

4 980 677

157

¹Birkenes, Lillesand, Iveland, Grimstad, Arendal, Froland, Åmli, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Risør
²Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle
³Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Åseral, Sirdal, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund og Lyngdal

Arendal kommune har innvilget mest med vel 800 000 kr fordelt på 20 søknader. Farsund kommune har innvilget flest søknader, 26 stk. I Farsund har de hatt et SMIL-prosjekt de to siste årene, «Aksjon piggtråd», der gårdbrukere kan søke om tilskudd til å fjerne piggtråd. Oppslutning om denne aksjonen har vært god. Alle kommunene unntatt Sirdal og Vegårshei innvilget SMIL-midler i 2021.

Fordeling av midlene på ulike miljøtemaer:

Vi ser at det ble innvilget mest SMIL-midler til kulturlandskapstiltak med 57 % og minst til turstier. Hvis vi sammenligner årets fordeling av SMIL-midler med fjorårets, ser vi at andelen av midler brukt til kulturlandskap er gått ned (fra 62 % til 57 %), mens andelen som er brukt til avrenning til vann (fra 10 % til 14 %) og utslipp til luft (fra 0 til 3 %) er gått opp. Dette er en ønsket utvikling.

Kommunene får ny pott med SMIL-midler i løpet av januar 2022. Ta kontakt med kommunen hvis du er interessert i å søke om tilskudd.

Kontaktpersonar