Folkehelse

Oppdatert 29.12.2022

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påverke faktorar som direkte eller indirekte fremjar helse og trivsel i befolkninga, førebyggjer psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding, eller som vernar mot faktorar som trugar helsa. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for ei jamnare fordeling av faktorar som direkte eller indirekte påverkar helsa. 

God folkehelse er eit felles ansvar

Førebyggjande og helsefremmande arbeid er viktig både i og utanfor helsesektoren. Folkehelselova gir fylkeskommunane og kommunane eit hovudansvar for det breie samfunnsretta folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvaltaren skal bidra til å gjennomføre statlege satsingar på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre ei berekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er eit sentralt verkemiddel. Gjennom råd og rettleiing til kommunar og andre aktørar skal Statsforvaltaren vere med på å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlege planar. Statsforvaltaren skal bidra til forpliktande samhandling mellom aktørane.

Statsforvaltaren kan dessutan føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller pliktene sine på folkehelseområdet.

Vis meir


Publisert 19.12.2017

Vellykket samling for Frisklivssentralene på Agder

Ansatte på Frisklivssentralene på Agder og deres samarbeidspartnere samlet seg 11. og 12. desember i Kristiansand til fagdager.


Publisert 22.11.2017

Stort engasjement på fagdag for helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Mange deltakere og stor interresse ved lansering av ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom!


Publisert 06.10.2017

Konferanse om psykisk helse og livsmestring i skolen

Fylkesmannen vil anbefale denne konferansen som arrangeres av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.


Publisert 28.09.2017

Fagdager for frisklivssentralene på Agder

Fylkesmannen og Kristiansand kommune inviterer alle ansatte ved frisklivssentralene og deres samarbeidspartnere til to spennende fagdager 11. og 12. desember 2017.


Publisert 16.08.2017

150 deltakere på Fylkesmannens årlige frokostmøte under Arendalsuka

God samhandling rundt barn og unge som strever er ett aktuelt tema som engasjerer mange.


Publisert 18.05.2017

Aust- og Vest-Agder blir programfylker for folkehelse!

Agder er en av fem regioner som blir med i ordningen «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027».


Publisert 09.05.2017

Agderfylkene vil med i folkehelseprogram for bedre psykisk helse og livskvalitet

KS og Staten har gått sammen om å etablere program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 der barn og unge skal være prioritert målgruppe. 


Publisert 03.05.2017

Kandidater til Fylkesmannens ungdomsråd

Kommunene og fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder oppfordres til å sende inn forslag til mulige kandidater innen 15.mai 2017.


Publisert 27.03.2017

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler for 1,5 million til kommunene på Agder - søknadsfrist er 28. april 2017.


Publisert 08.02.2017

Nordmenn drikker og røyker mindre

Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.