Reindrift

Reindrifta i Norge har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Totalt innebærer det 240 000 tamrein i vårflokk, hvor 180 000 er i Finnmark. Reindriften lengre sør har små variasjoner fra år til år. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Konsultasjonsplikt i alle samiske saker

Kommuner og fylkeskommuner har konsultasjonsplikt i alle saker som berører samiske interesser etter Samelovens kapittel 4. Konsultasjonsplikten innebærer et krav om involvering og reell dialog med samiske interesser tidlig i saksbehandlingen. Den går utover kravene til medvirkning etter annet lovverk, og formålet er å oppnå enighet om saken. Gode konsultasjoner skal gi raskere og smidigere prosesser som betyr bedre grunnlag for beslutninger, og forebygger dermed konflikter og klager i planprosessen. Manglende oppfølging av konsultasjonsplikten kan bety at vedtak i enkelte tilfeller blir ugyldig. Veileder om konsultasjonsplikten finnes hos Kommunal- og distriktsdepartementet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

18.10.2022

Ny grunnsats for erstatning av rein tapt til rovvilt

Ny metode for beregning av grunnsatser gir lavere utbetaling for erstatning pr dyr av rein tapt til fredet rovvilt. Her kan du lese mer om hvorfor satsene er endret for reidriftsåret 2021/2022.


28.09.2022

Statsforvalteren i Trøndelag oppnevnt som settestatsforvalter for Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Vi har overtatt utestående saker på reindriftsområdet i Troms og Finnmark.


16.09.2022

Nytt digitalt merkeregister

Innsynsløsningen for det nye merkeregisteret er nå oppe og går digitalt "Mearka", nytt digitalt merkeregister for reinsdyr - Landbruksdirektoratet.


02.09.2022

Sperregjerdet i Tufsingdal i ferd med å bli ferdigstilt

Forespørsel om å endre gjerdetraseen i Tufsingdal ble godkjent av Landbruks- og matdepartementet. Sperregjerdet ferdigstilles i løpet av kort tid.


01.09.2022

Årets førslaktemøter er nå gjennomført

Statsforvalteren i Trøndelag har også i år avholdt førslaktemøter med reindriftsnæringa i Trøndelag og sørover. Disse møtene avholdes årlig, og i samarbeid med lokallagene for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Mange interessante tema og problemstillinger ble drøftet, og reindriftsavdelingen er godt fornøyd med gjennomføring av møtene.


13.06.2022

Reindriftskonferansen 2022 vel gjennomført

Det ble to innholdsrike og trivelige dager på Stjørdal, med et variert og spennende tema, faglige diskusjoner og etterlengtet sosialt samvær.


13.06.2022

Avholdt møte i kriseberedskapsutvalget

Det ble avholdt møte i kriseberedskapsutvalget for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark og tamreinlagene 13.05.2022. 

Protokollen og presentasjonen fra møtet finner du til høyre i margen. 


09.06.2022

Reindriftskonferansen 2022 er i gang!

Nå er det endelig klart for årets reindriftskonferanse.


13.05.2022

Pålegges å flytte rein

Statsforvalteren i Trøndelag pålegger den svenske samebyen Ruhvten sitje å flytte rein fra norsk side av grensen tilbake til Sverige.


13.05.2022

Digital løsning for søknad om reinmerker

Neste frist for å søke om godkjenning av reinmerke er 1. juni. Fra og med 13. mai kan du sende søknaden i en ny og forenklet digital søknadsløsning, tilgjengelig på både sørsamisk, nordsamisk og norsk bokmål.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel