Generell informasjon om fremtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.04.2020

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Hvis du velger å opprette en fremtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgiver». Personen du velger til å ivareta interessene dine, omtales som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». Ordningen er i utgangspunktet gratis og du kan selv skrive fremtidsfullmakten.

Hvilken betydning har det at du oppretter en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål. En fremtidsfullmakt gir deg større grad av selvbestemmelse også etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Dersom fremtidsfullmakten dekker behovene dine, blir det ikke nødvendig å oppnevne en verge selv om du en gang i fremtiden skulle bli så syk at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. 

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten mens du ennå har full forståelse for innholdet i fullmakten du gir til en annen person. Så lenge du har denne forståelsen kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt.

Hvem kan være fullmektig?

En fremtidsfullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og fullmektigen kan ikke selv ha verge. 

Fullmektigens livssituasjon vil også kunne endre seg fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den senere skal brukes. Det kan derfor være hensiktsmessig å utpeke en fullmektig nummer to, som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret.

Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer. Du kan ikke utpeke for eksempel et advokatfirma eller et regnskapsbyrå som fullmektig, men det er likevel mulig å velge en navngitt advokat eller regnskapsfører, fordi de er fysiske personer. Andre eksempler på mulige fullmektiger kan være ektefelle, samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du foretrekker. 

Husk å spørre den eller de som utpekes som fullmektig, om de er villig til å være fullmektig for deg om du skulle trenge det. Dere må også avtale oppbevaring av fullmakten, men dette kommer vi tilbake til senere i teksten. Tenk også på at livssituasjonen til fullmektigen kan endre seg fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den senere skal brukes. Det kan derfor være hensiktsmessig å utpeke en fullmektig nummer to, som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret.

Som fullmaktsgiver står du fritt til å velge hvem som eventuelt skal ta vare på interessene dine, men det er viktig å velge en person du har særlig tillit til. Etter at fullmakten har trådt i kraft, kan du ikke lenger trekke tilbake fremtidsfullmakten. Unntak fra dette kan være dersom du i en periode med alvorlig fysisk helsesvikt ikke selv har maktet å ivareta dine interesser, men at din helsemessige situasjon senere er så forbedret at du ikke lenger har behov for å ha en fullmektig til å gjøre dette.

Fremtidsfullmaktens innhold og utforming

Absolutte krav til en fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Det betyr at fullmakten må være tydelig på at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene fullmakten regulerer.

Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som du (fullmaktsgiveren) har godtatt. Følgende krav stilles til vitnene:

  • Vitnene må ha fylt 18 år.
  • Vitnene må forstå betydningen av å undertegne.
  • Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne.

Vi anbefaler dessuten at du unngår å velge vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt. Et typisk eksempel er hvis framtidsfullmakten sier at et eller begge vitnene skal motta gaver/arveforskudd etter at fremtidsfullmakten har trådt i kraft. Barna dine eller søsken av fullmektigen er ofte et uheldig valg når du skal finne vitner.

Det er ikke nok at vitnene undertegner dokumentet. Det stilles også krav om at du som fullmaktsgiver undertegner fullmakten – alternativt vedkjenner deg din underskrift – mens vitnene er til stede. Vitnenes underskrift skal påføres mens du selv er til stede, og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet. Vitner skal ikke undertegne på bakgrunn av at du på et tidligere tidspunkt har gitt uttrykk for at du ønsker å opprette en fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakten bør dessuten inneholde:

  • Dato for når fullmakten ble opprettet. Datoen på fremtidsfullmakten kan være avgjørende dersom det oppstår tvil om at du var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet.
  • Vitnenes fødselsdato og adresse/kontaktinformasjon. Vitnenes relasjon til deg bør også fremgå, da det vil bidra til å avklare om vitnene er habile eller inhabile med tanke på innholdet i fremtidsfullmakten. Eksempel på relasjon kan være nabo, kollega, venn osv. Vitner blir ikke alltid kontaktet, men det kan være ønskelig å ha kontaktinformasjon dersom det stilles spørsmål ved fullmaktens gyldighet. 
  • Det bør fremgå at vitnene, ved å påtegne fremtidsfullmakten, bekrefter at du har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje og at du, som fullmaktsgiver, forstod innholdet og fremtidsfullmaktens betydning da du undertegnet den.
  • Dersom det er flere fullmektiger, bør ansvarsområdet til hver enkelt fullmektig fremgå klart av fullmakten. Dersom du for eksempel ønsker at en av fullmektigene skal foreta dagligdagse disposisjoner som typisk betaling av utgifter, men at mer betydningsfulle avgjørelser som for eksempel salg av eiendom skal tas av fullmektigene i fellesskap, bør dette fremgå tydelig av fullmakten.

Bestem hva fullmakten skal omfatte

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, slik som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger. En fremtidsfullmakt gir gode muligheter for å skreddersy gode løsninger. For å unngå tolkningstvil er det viktig å angi så presist som mulig hvilke disposisjoner fullmektigen skal ha rett til å foreta.Et viktig råd er å skrive fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk nok til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det. Vi fraråder at du skriver fremtidsfullmakt utelukkende av hensyn til pårørende, eller at du skriver fremtidsfullmakt etter påtrykk fra pårørende eller andre.

Økonomiske forhold kan for eksempel være å betale regninger, håndtere løpende inntekter og utgifter, håndtere ulike gjeldsforhold, kjøpe og selge verdipapirer, opprette eller avslutte bankkontoer, drift eller utleie av fast eiendom eller drift av næringsvirksomhet.

Personlige forhold omfatter i utgangspunktet alle former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover det rent økonomiske. Du kan for eksempel velge hvem som skal representere deg overfor Nav, kommune og sykehjem. Da vil fullmektigen din kunne søke om tjenester og ytelser fra det offentlige og klage på vedtak. Personlige forhold kan for eksempel være at man vil bo lengst mulig hjemme, at man vil ha med bestemte eiendeler til sykehjemmet eller at det skal brukes penger på sydenturer eller kulturelle arrangementer som man pleier å ha glede av. Fullmakt til å rydde opp i digitale tilganger vil også være et personlig forhold.

Noen ønsker også å bestemme hvem som skal regnes som nærmeste pårørende. Hvis du ønsker å peke ut hvem som skal være din nærmeste pårørende, må det fremgå tydelig i fullmakten. Den du utpeker vil da få rettigheter som en nærstående har etter helselovgivningen. Du kan likevel ikke gi fullmektigen rettigheter som vedkommende ikke ville hatt som nærstående på dette området.

Dersom du ønsker hjelp og veiledning for å sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal dekke det fremtidige hjelpebehovet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat. Det er uansett viktig at du selv tenker gjennom hvordan du ønsker å bli ivaretatt når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. I mange tilfeller ser Fylkesmannen at det oppstår et større hjelpebehov enn det som er beskrevet i fremtidsfullmakten. Det er ingenting i veien for å begrense fullmakten, men det bør i så fall være et bevisst valg.

Hva bør du passe særlig på når du skriver fremtidsfullmakt?

Salg/overdragelse av fast eiendom eller andel i borrettslag

Dersom fremtidsfullmakten omfatter salg eller overdragelse, bør det klart fremgå hvilke eiendommer fullmektigen kan eller skal selge. Dersom du ønsker at fullmektigen skal kunne selge for eksempel primærbolig, fritidseiendom eller en tomt, bør det tydelig fremgå av fullmakten. Tilsvarende gjelder også hvis fremtidsfullmakten omfatter andre disposisjoner knyttet til eiendom, for eksempel utleie eller at eiendommen skal kunne overdras, for eksempel til fullmektigen.

Fast eiendom kan identifiseres med gårds- og bruksnummer, og eventuelt også seksjons- og festenummer, samt hvilken kommune eiendommen ligger i. Borettslagsleiligheter kan identifiseres ved at andelsnummer, navn på borrettslaget og borrettslagets organisasjonsnummer er skrevet i fremtidsfullmakten. Det kan også tenkes at du kjøper ny eiendom i tiden fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den eventuelt trer i kraft. Hvis du tror at det kan skje, kan du for eksempel skrive at fullmakten skal gjelde også eiendom som du senere kjøper, arver eller overtar. 

Spesielt om gavedisposisjoner

Ofte ønsker fullmaktsgiver at fullmektigen skal kunne gi vanlige gaver til nærstående, typisk i anledning fødselsdager og jul. I en del tilfeller oppstår uklarheter med hensyn til omfanget av en gave og hvem som skal være gavemottaker. For å unngå slike uklarheter, bør det fremgå klart hva gaven skal bestå i og hvem den skal gis til. Dette er spesielt viktig ved gaver utover det som anses som vanlig.

Noen eksempler på hva du IKKE kan regulere med en fremtidsfullmakt

En fullmektig kan ikke gis fullmakt til «å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetanse i andre særlig personlige forhold […] uten særskilt hjemmel i lov», jf. vergemålsloven § 80 tredje ledd.

Hva skjer hvis fullmektigen blir inhabil?

Fullmektigen kan i utgangspunktet ikke ivareta fullmaktsgivers interesser i spørsmål hvor han eller hun er inhabil. Fullmektigen er inhabil dersom vedkommende har, eller kan ha, en egeninteresse i saken. Dette gjelder også dersom fullmektigens nærmeste har, eller kan ha, en egeninteresse i saken. Fullmektigen skal da kontakte Fylkesmannen slik at vi kan oppnevne en verge til å håndtere problemstillinger hvor fullmektigen er inhabil. Det kan for eksempel være aktuelt dersom fullmektigen og hans/hennes nærmeste familie ønsker å kjøpe fullmaktsgivers eiendom. Et annet eksempel vil være utdeling av forskudd på arv eller større gaver til fullmektigen og fullmektigens familie.

Dette vil likevel ikke være aktuelt dersom du selv bestemmer at fullmektigen skal kunne representere deg også når vedkommende har en interesse i spørsmålet som skal avgjøres. Det må da klart fremgå av fremtidsfullmakten hva fullmektigen kan gjøre på dine vegne, og hvilke begrensninger som eventuelt gjelder. Alternativt kan du i fremtidsfullmakten bestemme at en annen person skal kunne tre inn og treffe beslutninger i slike spørsmål. 

Om ikke noe annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten, kan fullmektigen dekke sine nødvendige utgifter av fullmaktsgiverens midler. Fullmektigen kan, når det er rimelig, også beregne seg et passende vederlag om ikke noe annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten. En fullmektig kan gi vanlige gaver på fullmaktsgiverens vegne. Andre gaver kan bare gis hvis det er angitt særskilt i fullmakten. 

Hva hvis fremtidsfullmakten ikke dekker behovene dine?

En av fordelene med å opprette en fremtidsfullmakt er at du selv kan peke ut en person du har tillit til, og som kan representere deg når du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser. Fylkesmannen ser ofte at fremtidsfullmakter  begrenses til å omfatte kun salg av bolig, arveforskudd og betaling av regninger. Noen ganger har fullmaktsgiver fylt ut et skjema funnet på internett, eller tatt utgangspunkt i en eksempelfullmakt som skal kunne passe mange. Hvis du skulle bli rammet av demens eller annen alvorlig sykdom og ikke lenger kan ivareta dine egne interesser, er det flere beslutninger som må tas, avgjørelser som da gjerne faller utenfor de fremtidsfullmaktene som du kan finne som eksempler på internett. Dersom fremtidsfullmakten er svært begrenset, enten utilsiktet eller fordi du bevisst har valgt å avgrense fullmakten, kan løsningen være at du må ha et vergemål (som løper parallelt med fremtidsfullmaktsforholdet) hvis det skulle oppstå andre og/eller uforutsette spørsmål. 

Du har stor frihet til å avgjøre hvilke områder din egen fremtidsfullmakt skal regulere. Det er det vanskelig å lage en god mal på de ulike forhold som en fremtidsfullmakt kan regulere. Hvis du går ut fra et eksempelet når du skal skrive din egen fremtidsfullmakt, oppfordrer vi deg til å gjøre endringer slik at du får en fremtidsfullmakt som er tilpasset dine ønsker og behov. 

Hva gjør du etter at fremtidsfullmakten er opprettet?

Skal fremtidsfullmakten sendes til Fylkesmannen eller registreres på annen måte?

Nei, per i dag er det ingen registreringsordning for fremtidsfullmakter. Fremtidsfullmakten skal ikke sendes til Fylkesmannen før den har trådt i kraft. Når fremtidsfullmakten har trådt i kraft, er det opp til fullmektigen om han eller hun ønsker å søke om stadfesting hos Fylkesmannen.

Vurder om du bør skaffe deg en legeerklæring

For enkelte kan det være lurt å oppsøke fastlegen og få en legeerklæring så snart fullmakten er skrevet. Dette er særlig viktig dersom du har en begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du underskriver fremtidsfullmakten. På den måten kan du unngå at det senere oppstår tvil om at du forstod fremtidsfullmaktens innhold og betydningen av å opprette fullmakten. En legeerklæring kan bekrefte at du forstår fullmaktens betydning på de områdene den regulerer. Ta gjerne med fremtidsfullmakten til legen slik at dere kan snakke om innholdet i fullmakten. Det vil gjøre det lettere for legen å vurdere om du forstår betydningen av innholdet i fullmakten. En legeerklæring er uansett en enkel måte å forsikre seg om at det ikke senere stilles spørsmål ved fremtidsfullmaktens gyldighet, for eksempel hvis du skulle bli rammet av alvorlig sykdom som utvikler seg raskt. 

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Vær oppmerksom på at du selv må betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller heller ikke med i opptjeningen til frikort andelstak 1. Når du ber legen skrive en helseattest, må du regne med å dekke hele kostnaden selv.

Kan en fremtidsfullmakt forhåndsgodkjennes av Fylkesmannen?

Fylkesmannen kan ikke forhåndsgodkjenne en fremtidsfullmakt. Som fullmaktsgiver har du selv ansvar for at fremtidsfullmakten er gyldig opprettet, og at den dekker ditt fremtidige hjelpebehov og ønske om bistand. Hvis fullmakten skrives noe tid før den eventuelt trer i kraft, kan det være fornuftig å lese gjennom fremtidsfullmakten med jevne mellomrom. Så lenge du er i stand til å ivareta dine egne interesser, kan du selvsagt trekke tilbake en fullmakt og eventuelt velge å skrive en ny. 

Oppbevaring av fremtidsfullmakt

Det eksisterer per i dag ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det gjør for testamenter.

Fylkesmannen anbefaler at du oppbevarer den originale fremtidsfullmakten forsvarlig, for eksempel i en safe, våpenskap eller lignende. Oppbevaring bør avtales med eller gjøres i samråd med fullmektigen, slik at han eller hun vet hvor fremtidsfullmakten er når den skal tas i bruk. Hvis du har få eller ingen nære pårørende, kan det være lurt å informere fastlegen om at du har opprettet en fremtidsfullmakt og hvem du har utpekt som fullmektig.

Når du som fullmaktsgiver har skrevet en fremtidsfullmakt, har du tatt valg for tiden etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Informasjonen nedenfor retter seg først og fremst mot fullmektigen, altså den personen som skal ivareta dine interesser. Det kan uansett være lurt at du som skriver fremtidsfullmakt, også leser gjennom informasjonen nedenfor.

Når fremtidsfullmakten trer i kraft

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Vergemålsloven sier at fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Så lenge fullmaktsgiver er i stand til å forstå fremtidsfullmaktens betydning, vil vedkommende normalt kunne ivareta sine egne interesser selv, eventuelt få hjelp gjennom en alminnelig fullmakt. Hvis fullmaktsgiver blir alvorlig fysisk svekket, enten det er i tillegg til annen sykdom eller det er hans eller hennes hoveddiagnose, kan framtidsfullmakten likevel tre i kraft på et tidligere tidspunkt. Ikrafttredelse vil da avhenge av hvor alvorlig og varig tilstanden er.

Dersom du som fullmektig er usikker på om fremtidsfullmakten har trådt i kraft, kan du kontakte Fylkesmannen for å få veiledning. Du kan også ta kontakt med fastlege, behandlende lege eller tilsynslege og be om at vedkommende lege vurderer fullmaktsgivers evne til å forstå fullmaktens betydning og/eller tar til stilling til om fullmaktsgivers helse er så alvorlig svekket at fremtidsfullmakten trer i kraft.

Stadfesting av fullmakten

En fremtidsfullmakt trenger ikke nødvendigvis å stadfestes av Fylkesmannen. Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene og fullmaktsgiver var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av Fylkesmannens stadfesting av ikrafttredelse. Stadfesting kan imidlertid gjøre det lettere for deg å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner.

Hvis du skal selge eller overdra eiendom på vegner av fullmaktsgiver, bør du søke om stadfesting av fullmakten. Kartverket krever nemlig at Fylkesmannen har stadfestet fremtidsfullmaktens ikrafttredelse, og det kan være lurt å søke om stadfesting i god tid før salg eller overdragelse. Da unngår du at prosessen stopper opp i påvente av Fylkesmannens saksbehandling.

Dersom Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen av fremtidsfullmakten, vil du motta en attest som du kan legge frem når du ivaretar fullmaktsgivers ønsker og behov. Fylkesmannen sørger for at fremtidsfullmakten tinglyses og registreres i aktuelle registre.

Når kan fremtidsfullmakten stadfestes?

Fylkesmannen kan stadfeste en fremtidsfullmakt først når den har trådt i kraft, det vil si at fullmaktsgiver må være kommet i en slik tilstand som er beskrevet i vergemålslovens paragraf 78. Først da kan du som fullmektig søke om at Fylkesmannen stadfester en fremtidsfullmakt.

Vedvarende fremtidsfullmakter

Tilsvarende gjelder for vedvarende fullmakter, det vil si en fullmakt som først skal fungere som en alminnelig fullmakt, for så – om nødvendig – kunne gå over til å fungere som en fremtidsfullmakt. 

Fullmaktsgiver kan selv bestemme når den vedvarende fremtidsfullmakten skal tre i kraft. Det kan være ved dato for utferdigelse eller på et bestemt tidspunkt i fremtiden, men altså før fullmaktsgiver ikke lenger kan ivareta sine interesser som omfattes av fullmakten.

Vedvarende fullmakter må oppfylle kravene som følger av vergemålsloven kapittel 10.

Det er først når den vedvarende fullmakten ikke lenger kan benyttes som alminnelig fullmakt, men som fremtidsfullmakt, at Fylkesmannen kan stadfeste ikrafttredelsen.

Hva må fullmektigen gjøre for å søke Fylkesmannen om stadfesting av en fremtidsfullmakt?

For at Fylkesmannen skal kunne ta stilling til om fremtidsfullmakten kan stadfestes eller ikke, må fullmektigen sende inn:

☐Utfylt søknadsskjema (finnes på www.vergemal.no, søknad om stadfestning av at en fremtidsfullmakt har trådt i kraft, skjema nummer 24)

☐Fremtidsfullmakten i original

☐Dokumentasjon på at fullmaktsgiverens pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dokumentasjonen skal fortrinnsvis være signert av de pårørende og sendes inn sammen med søknadsskjemaet. (Dersom fullmaktsgiver har ektefelle/samboer er det nok at han/hun er varslet).

☐Legeerklæring hvor det tas stilling til hvorvidt fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser som en årsak av sin medisinske tilstand (sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred). Vi ønsker også at legen helt kort om mulig tar stilling til hvorvidt fullmaktsgiver ved opprettelsestidspunktet hadde evnen til å forstå fullmaktens betydning/innhold.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.