Norscrap Karmøy søker om ny permanent tillatelse

Høyringsfrist:
17. april 2023

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Norscrap Karmøy AS datert 13.01.2023 og 08.03.2023. Det søkes om permanent tillatelse etter forurensingsloven til mottak av metallskrap, med enkelte tillegg.   

Publisert 13.03.2023

Kort bakgrunn om saken:

Norscrap Karmøy fikk midlertidig tillatelse med økte rammer og innskjerpet krav i 2019. Dette ble gjort for å se om virksomheten kunne motta og håndtere økte mengder metallskrap samtidig som strengere krav til drift og utslipp ble overholdt. Midlertidig tillatelse har blitt forlenget grunnet pandemi og saksbehandling.

Norscrap Karmøy sin søknad inkluderer:

 1. Søknad om endret rammevilkår:
 • Total ramme for mottak av returmetaller på 21 300 tonn/år.
 • Mottak og behandling av 1 000 tonn kasserte kjøretøy (utenfor panteordningen), slik som anleggsmaskiner, per år.
 • Mottak og behandling av inntil 500 tonn EE-avfall per år.
 • Mottak og mellomlagring av farlig avfall. Økt mottak av blybatteri fra 100 til 200 tonn per år, samt mottak og mellomlagring av lysstoffrør og småbatterier.
 1. Videreføring av følgende krav fra midlertidig tillatelse:
 • Driftstid forblir mandag – fredag kl. 07:00 – 16:00.
 • Samme krav for lasting av båt utover normal driftstid.
 1. Tiltak for å redusere støy og utslipp til sjø:
 • Forbedret rensing av overvann. - se søknadens vedlegg 3, 13 og resipientundersøkelse.
 • Nye støyreduserende tiltak – se søknadens vedlegg 2 og 12 for støykartlegging og tiltak.

Fullstendige søknadsdokument er tilgjengelige i dokumentlenken. 

Du har mulighet til å uttale deg om saken innen 17. april.

Uttalelser fra interesserte sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: sfropost@statsforvalteren.no med referanse 2021/12201.