Endra løyve Svåheia avfall AS deponifase Øvre Stølstjørn og Saufjelltjørn

Høyringsfrist:
9. september 2022

Svåheia avfall AS i Eigersund søker om utvida løyve til mottak av stabilt, ikkje-reaktivt spesialavfall og utvida tidsrom for oppfylling av dagens deponifase.

 

Publisert 10.08.2022

Vi ber om uttale frå offentlege organ, myndigheiter, organisasjonar og andre særleg berørte som har mottatt varsel om saka, jf. forureiningsforskrifta § 36-7.

Sjå høyringsbrev og søknad i dokumentlenka til denne saka.

Uttale kan sendast til Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller sfropost@statsforvalteren.no innan 09.09.2022

Høyringsfrist:
9. september 2022