Søknad om endret tillatelse - Hermod Teigen AS avd Egersund

Høyringsfrist:
15. august 2022 23:59

Hermod Teigen AS avd Egersund søker om endret tillatelse etter forurensingsloven for fragmenteringsanlegget ved Kaupanesveien 33 i Egersund.

Publisert 24.06.2022

Det søkes om økt kapasitetsgrense for mengde mottatt skrapmetall, mengde behandlet i fragmenteringsanlegg, og mengde lagret ferdigvarer. Årlig mottak søkes økt fra 40 000 tonn til 60 000 tonn metallholdig avfall. Det søkes samtidig om tilhørende omjustering av utslippsbegrensninger.

I tillegg søkes det om tillatelse til sanering av større kjøretøy utendørs, behandling av transformatorer, og noe ending av tillatelsens vilkår og ordlyd. Se vedlagt søknad.

Statsforvalteren tar i sammenheng med søknaden om endring, hele tillatelsen opp til revisjon med hjemmel i forurensingsloven § 18 tredje ledd. Tillatelsen vil oppdateres til å være i tråd med Industriutslippsdirektivet (IED) og tilhørende BAT-konklusjoner og bindende utslippskrav (BAT-AEL) for avfallsbehandling (BREF WT).

Se søknad og høringsbrev i dokumentlenken.

Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: sfropost@statsforvalteren.no innen 15. august 2022. Vennligst benytt referanse: 2022/5698.