Søknad om tiltak i sjø ved Spilderhaugvika i Stavanger kommune

Høyringsfrist:
4. februar 2022

Statsforvalteren ber om uttalelser til søknad mottatt fra Lervigveien Bolig AS om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø ved eiendommene 52/670 og 52/674, Støperigata 18, i Stavanger kommune. 

Publisert 06.01.2022

Det er søkt om mudring og utfylling i sjø i forbindelse med utbygging av Sjøkanten Park, men tilhørende tidevannslek.

Se vårt brev og søknad med vedlegg i dokumentlenke til denne saken.

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller sfropost@statsforvalteren.no innen 4. februar 2022.