Søknad om utfylling i sjø ved Eidsknappen i Karmøy kommune

Høyringsfrist:
5. november 2021

Statsforvalteren ber om uttalelser til søknad mottatt fra Husøyveien 31A AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendom 88/251 i Karmøy kommune. 

Publisert 04.10.2021, Oppdatert 19.10.2021

Formålet med tiltaket er å vinne nytt landareal.

Vi ber om uttalelse fra offentlig organer, myndigheter, organisasjoner og andre særlig berørte som har mottatt varsel om saken, jf. forurensningsforskriften § 36-7.

Se vårt brev og søknad med vedlegg i dokumentlenke til denne saken.

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller sfropost@statsforvalteren.no innen 05. november 2021.