Søknad om tiltak i sjø i Hillevågsvannet

Høyringsfrist:
15. oktober 2021

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Stavanger kommune om tillatelse etter forurensningsloven §§ 11,jf. § 16 til arbeid i sjø.

Publisert 17.09.2021, Oppdatert 19.10.2021

Formålet med tiltaket er å re-etablere en kaifront ved en småbåthavn tilhørende eiendom 56/2103 i Stavanger kommune. Det er modellert ålegras i området samt flere observasjoner av truede arter. Sjøbunnen i tiltaksområdet er sterkt forurenset.

Se søknad med vedlegg og høringsbrev til kommunen i dokumentlenke til denne saken.

Uttalelser fra interesserte sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller sfropost@statsforvalteren.no innen 4 uker fra utleggingstidspunkt

Høyringsfrist:
15. oktober 2021