Melding om oppstart utviding av Einarvannet naturreservat i Flekkefjord og Lund kommunar

Høyringsfrist:
12. mars 2021
Einarvannet
Einarvannet Foto: Endre Grüner Ofstad / Statsforvaltaren i Rogaland.

Det er meldt oppstart av vern som utviding av Einarvannet naturreservat i Flekkefjord og Lund kommunar. Utvidinga omfattar grunn på eigedomane gnr./bnr. 18/1, 19/1 og 19/3 i Lund kommune.

Publisert 18.02.2021

Einarvannet naturreservat vil bli eit stort samanhengande naturreservat på om lag 6620 dekar med eldre furuskog, edellauvskog og bekkekløfter. Det vil sikre eit robust vern av skogsdynamikk med eit rikt mangfald av naturtypar.

Uttalefrist er 12. mars 2021, og merknadar kan sendast Statsforvaltaren i Rogaland.