Ferdige forvaltningsplaner for Måstadfjellet landskapsvernområde og -naturreservat

Forvaltningsplanene for de to verneområdene ble godkjent 1. mars i år. De er nå tilgjengelig i en egen nettløsning utarbeidet av Miljødirektoratet.

Publisert 11.03.2021

Forvaltningsplaner

Verneområdene består av Måstad og Måstadbukta der det ikke er bebyggelse og har tydelige spor etter tidligere bosetninger. Områdene er svært viktige for hekkende sjøfugl, og her finner vi fortsatt store forekomster av lunde i de bratte skråingene. Andre arter, slik som krykkje og lomvi, er borte fra verneområdene.

Forvaltningslanene viser blant annet naturverdier, brukshistorikk og retningslinjer. I tillegg er det utarbeidet en enkel besøksstrategi som ser på ferdsel og informasjonsbehov i begge verneområdene.  

Grenseendring langs sti

I løpet av forvaltningsplanprosessen kom det fram at grensen mellom de to verneområdene var lagt slik at ferdsel langs etablert sti delvis foregikk i reservatet. Reservatet har ferdselsforbud deler av året. For å åpne for ferdsel langs stien hele året, ble et forslag til grenseendring langs stien sendt på høring i 2020. 

Miljødirektoratet har vedtatt grenseendringen og områdene har fått nytt vernekart.