Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader 2020

Foto: Øyvind Skogstad / Øyvind Skogstad.

I 2020 er det fordelt 8,5 millioner kroner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å redusere tap av sau og rein i fylket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.06.2020

Fylkesmannen behandler de enkelte søknadene etter at rovviltnemnda har fastsatt budsjett for ulike typer tiltak. Størsteparten av midlene er fordelt til søkere innenfor sauenæring og reindriftsnæringa. I tillegg er det tildelt midler til kompetanseheving knyttet til jakt/felling, godtgjøring av kommunale skadefellingslag, FoU-prosjekter og til konfliktdempende tiltak.

Rovviltnemnda har satt av kr 2 720 000,- til tiltak i sauenæringa. Følgende tiltak er prioritert:

 • Gjeting/utvida tilsyn i regi av beitelag/kommuner, i kombinasjon med vokterhund eller kadaverhund, og ved akutte tap.
 • Elektronisk overvåking (innkjøp av radiobjeller/e-bjeller/smartbjella).
 • Planlagt tidlig sanking.
 • Forsinket slipp på utmarksbeite.
 • Kadaverhundarbeid (kurs/godkjenningsprøver).

Kr 3 292 772,- er satt av til tiltak i reindrifta. I tillegg er det brukt kr 787 228,- av restmidler fra 2019 til tiltak i 2020, det vil et si samlet budsjett for reindrifta på kr 4 080 000,- i 2020. Følgende tiltak er prioritert:

 • Flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder.
 • Samling med helikopter før flytting mellom sesongbeiter.
 • Intensiv gjeting i kombinasjon med tilleggsfôring i tilknytning til kalvinga.
 • Tilleggsfôring på vinteren som alternativ til flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder.
 • Tidlig slakting av kalv.
 • Andre tiltak – bruk av nattkve og tilleggsfôring under flytting.

Fordeling av midler til de enkelte søknadene går fram av oversikten (se i høyre marg).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.