Husk fristen for å søke om rovvilterstatning

Beiting sau
Foto: Nono Dimby.

Nå kan du søke om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt. Søknadsfristen er 1. november og du må søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 

Publisert 11.10.2023

Søknaden 

Alle søknader må sendes inn via det elektroniske søknadssenteret. Det er altså ikke mulighet å sende inn papirsøknad. Ved første gangs bruk må du registrere deg som bruker (se veiledning under "logg inn" på søknadssenteret). 

NB! Dersom søknadssfristen den 1. november 2023 ikke overholdes, avvises søknaden din. Pass derfor godt på at du faktisk sender inn søknaden og ikke bare lagrer en kladd. Eventuell utsatt frist for innlevering av søknad være avtalt med Statsforvalteren i god tid før 1. november. 

Besetningsdata/individlister 

For å vurdere søknaden trenger Statsforvalteren god oversikt over besetningen din. Derfor er det et vilkår i erstatningsforskriften at besetningsdata skal leveres med søknaden. Eksempel på en besetningsliste kan være "Grunnlag erstatningssøknad" fra Animalia dersom man er medlem av sauekontrollen. Et annet eksempel på besetningsliste kan være besetningsliste produsert av Led Sau. Det er viktig at du sjekker at besetningslista er riktig og oppdatert med både besetnings- og tapstall, og at dette samsvarer med søknad om erstatning, eller at du skriver en merknad for hvorfor den i tilfelle ikke samsvarer med søknad, før du sender den til oss. 

Du kan også lage din egen besetningsliste. Denne må inneholde: 

  • ID-merker (ørenummer) over alle søyer og lam i besetningen.
  • Slektskap mellom søyer og lam.
  • Skade- og dødsårsak på alle skadde/døde dyr i besetningen i løpet av beitesesongen. Det skal komme tydelig fram hvilke dyr det søkes erstatning for. Der tapsårsak ikke er kjent, skal det settes sannsynlig dødsårsak. 
  • Helse/sykdomsinformasjon.
  • Eventuelt ytterligere opplysninger som kan underbygge kravet om erstatning. 

Vi anbefaler å laste opp vedlegget med besetningsdata via søknadssenteret. Dersom du sender vedlegget i posten, skal brevet være poststemplet senest 1. november 2023 og sendes til følgende adresse: Statsforvalteren i Nordland, postbokst 1405, 8002 Bodø. Merk konvolutten med "Vedlegg sauerstatning", og navnet ditt. Dersom besetningsliste ikke følger med søknad, sier erstatningsforskriften at erstatningen skal reduseres eller bortfalle i din helhet. 

Riktig dyretall

Alle søkere må kontrollere at besetningstallene i erstatningssøknaden er riktig. Dersom besetningstallene i erstatningssøknaden er ulike tallene i søknad om produksjonstilskudd, organisert beitebruk eller rapportering om tidlig nedsanking, må du forklare hvorfor i erstatningssøknaden. 

Du må oppgi hvilke sauerase du har i besetningen. Dette kan du skrive i merknadsfeltene. Har du flere raser fører du hvilke de rase de ulike individene har i besetningslista. 

Hjemkomne dyr 

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter søknaden er sendt inn, skal dette varsles til Statsforvalteren umiddelbart. Det er da viktig at disse individenes ID (ørenummer) fremgår i meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier erstatningsforskriften at erstatningen skal reduseres eller bortkomme i sin helhet. 

Trenger du hjelp?

 Vi har laget en veileder for utfylling av søknaden. Denne kan lastes ned via lenken i margen på denne siden. Dersom du har spørsmål vedrørende utfylling av søknaden og vedlegg, ta kontakt med saksbehandlere hos Statsforvalteren (se kontaktinfo i margen på denne siden). Har du problemer med innlogging, passord eller opplever at noe er feil i søknadssenteret, kontakt Miljødirektoratet på telefon eller via e-post (se kontaktinfo i margen på denne siden). 

Behandling av søknad 

Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og utbetaler erstatning. Utbetalingen skal som hovedregel skje innen 31. desember i tapsåret. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.