Rovvilt og beitesesongen 2020

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.06.2020

Rask behandling av søknader

Kommuner og beitelag/ dyreeiere kan nå oss sju dager i uka på rovvilttelefonen, nr. 478 29 091. Dette gjør at vi kan behandle søknader om akutte tapsforebyggende tiltak raskt.

I perioden 15. mai til 1. oktober er rovvilttelefonen bemannet fra kl. 08:00 til 22:00 alle dager. Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, så tar vi kontakt. Alle muntlige søknader skal følges opp med skriftlige søknader, levert via elektronisk søknadssenter. Lenke til elektronisk søknadssenter.

Før du kan søke om tilskudd til akutte forebyggende tiltak må du ta kontakt med Fylkesmannens rovvilttelefonen. Søknadene blir behandlet etter forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Om det foreligger en akutt tapssituasjon vil bli vurdert ut fra:

  • Antall sau/rein påvist drept av fredet rovvilt, tap siste uke og tapsutvikling. Antall sau/rein i beiteområdet vil være av betydning.
  • Anslåtte tap av sau/rein til fredet rovvilt den siste tiden, bl.a. manglende lam ut i fra søyenes kodemerking.
  • Kunnskap om rovviltforekomst i det aktuelle området, herunder også evt. samlet belastning fra flere rovviltarter.

I Hattfjelldal, Grane, Hemnes, Beiarn, Saltdal og Hamarøy har beitelag mottatt tilskudd til organisering av tilsynsprosjekter, gjerne i kombinasjon med vokterhunder eller kadaversøkende hunder. Ta kontakt med leder i ditt beitelag dersom du har spørsmål om bruken av slike midler.

I perioden 1. juni-15. februar har Fylkesmannen myndighet til å iverksette skadefelling av rovvilt. For å sikre en rask behandling av skadefellingssøknad, er det viktig at man kontakter Fylkesmannen per telefon før søknaden eventuelt sendes inn.

Prosedyrer ved skade/kadaverfunn

Funn av skade/kadaver der det er mistanke om rovviltskade skal umiddelbart meldes inn til en av SNO sine rovviltkontakter (se liste over rovviltkontakter). Dette gjelder uansett kadaverets tilstand.

Noen praktiske tips ved funn av kadaver:

  • La kadaveret ligge mest mulig urørt, men dekk det til for å verne mot åtseletere (ikke plast).
  • Noter kartreferanse (eventuelt avmerk på kart, eller bruk en kart-app på smarttelefon) og ta gjerne bilder – også nærbilde.
  • Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, for eksempel med en hvit duk, og vær innstilt på å påvise funnstedet dersom ikke GPS-kartreferanse er oppgitt.
  • Dyreeier plikter å varsle rovviltkontakt i SNO straks et taps- eller skadetilfelle oppdages.
  • Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området.

På bakgrunn av rovviltkontaktens rapport vil regionalt rovviltansvarlig i SNO sette en endelig konklusjon. Dette vil være en del av grunnlaget når Fylkesmannen i Nordland etter beitesesongen behandler søknader om erstatning.

Hvem er rovviltkontakt hvor?

Her finner du en liste over Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter i Nordland i 2020:
https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/statens-naturoppsyn/kontakt-statens-naturoppsyn/.

Erstatning for rovviltskade

Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen må overholdes, og det er søkers eget ansvar å søke innen fristen gjennom elektronisk søknadssenter.

Selv om rovviltkontakt har vært på stedet og dokumentert rovviltskade, må det søkes om erstatning. Alle kadaver med status «antatt» og «dokumentert» tatt av rovvilt gjelder som dokumenterte skader i erstatningsoppgjøret.

Husk kravet om dokumentasjon (besetningsdata/individlister)

Alle søknader må ha individlister med som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, relasjonen mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon.

Har du spørsmål om utfyllingen av søknaden?

Du kan du ta kontakt med Fylkesmannen for informasjon vedrørende utfyllingen av søknaden. Dersom du har problemer med å logge deg inn i søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.