Oppsummering av erstatningsoppgjøret for tamrein tatt av fredet rovvilt i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har sluttbehandlet søknader om erstatning for tap av rein til fredet rovvilt i reindriftsåret 2021/2022. I alt ble det utbetalt erstatning for 3464 rein drept av fredet rovvilt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.02.2023

Statsforvalteren i Nordland mottok 41 søknader om erstatning for tap av tamrein i reindriftsåret 2021/2022 (1. april 2021 til 31. mars 2022). Nær alle siidaandeler (driftsenheter) i Nordland reinbeiteområde søker om rovvilterstatning.

Det var ca. 14 000 tamrein i Nordland reinbeiteområde den 1. april 2021, og ifølge tall fra reineiernes egenmelding («melding om reindrift»), ble det i tillegg født ca. 9400 kalv våren 2021. Av det totale antallet rein i driftsåret 2021/2022, ble det tapt ca. 1500 simler, 500 okser og 5700 kalv. Av det samlede tapet er ca. 88 % oppgitt å skyldes fredet rovvilt, ca. 4 % er påkjørt av bil eller tog og ca. 8 % er knyttet til andre årsaker som ulykke, sykdom og ukjent årsak. Statsforvalteren har utbetalt erstatning for 3270 rein som drept av fredet rovvilt, noe som utgjør ca. 49 % av omsøkte tap. I løpet av reindriftsåret ble det gjennom skadeundersøkelser gjort av Statens Naturoppsyn (SNO), registrert 184 tilfeller hvor fredet rovvilt hadde drept eller skadet reinen (dokumentert og antatt). Dette utgjør i underkant av 6 % av de erstattede reinene.

Blant de påviste rovviltskadene, var flest var tatt av gaupe (66), etterfulgt av ukjent fredet rovvilt (53), jerv (41) og kongeørn (24). Fordeling av påviste rovviltskader kan studeres nærmere på Rovbase.no (lenke).

Flest rein erstattes som tapt til gaupe (43 %), deretter jerv (35 %), kongeørn (13 %) og ukjent fredet rovvilt (9 %). Under 1 % ble erstattet til bjørn og ingen til ulv.

«Ukjent fredet rovvilt» er en kategori som SNO og Statsforvalteren bruker når vi antar at fredet rovvilt er skadevolder, men ikke sikkert kan stadfeste hvilken rovviltart som er skadevolder.

Figuren viser tall fra søknader om rovvilterstatning i Nordland i perioden 1996-2022, fordelt på omsøkte tap, erstattet tap og påviste rovviltskader.

Stor variasjon mellom reinbeitedistriktene

Omfanget av erstatta rovvilttap varierer betydelig mellom reinbeitedistriktene i Nordland. Det erstattes klart flest rein i de største distriktene, men den prosentmessige uttellingen er likevel også dårligst i disse distriktene. Selv om vi erstatter et stort antall rein i disse distriktene, så vurderer vi samtidig at bl.a. kjent kunnskap om rovviltforekomst, utvikling i rovviltbestandene og omfang og utvikling i påviste skadetilfeller, kun kan sannsynliggjøre at deler av det omsøkte tapet i distriktene er forårsaket av fredet rovvilt. I flere små og mellomstore distrikt med forholdsvis mange rovdyr registrert innafor distriktet, erstattes en nokså stor andel av tapene som tapt til fredet rovvilt.

Mer informasjon om rovvilttap på distriktsnivå finnes på Rovbase.no (lenke), hvor data for 2021/2022 blir tilgjengelig i løpet av den nærmeste tiden.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.