Løft for bærekraft i kommunal planlegging

FN's bærekraftsmål skal ligge til grunn for kommunal planlegging. Fylkesmannen har i år prioritert å bruke prosjektskjønnsmidler til dette. Flakstad, Vestvågøy og Vågan har også fått midler fra Miljødirektoratet for å gi naturmangfoldet et planmessig løft.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.07.2020

Tildeling av prosjektskjønnsmidler:

Klima og FN's bærekraftsmål var ett av målområdene for utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020. Formålet var å løfte kommunal planlegging som har fokus på FN's bærekraftsmål og vår felles målsetting om å gjennomføre helt nødvendige reduksjoner i utslipp av klimagasser.

Følgende prosjekter har så langt fått tilsagn om støtte:

 1. Prosjektstilling for regionalt klimaarbeid i Lofoten:
  • Omfatter alle lofotkommunene (Lofoten plan- og klimanettverk), v/Vestvågøy kommune.
  • Skal styrke kapasiteten til plan- og klimanettverket i Lofoten, for koordinert klima- og energiplanlegging og for bl.a. å bidra til gjennomføring av Lofotrådets strategi i prosjektet "Lofoten 2030 - de grønne øyene"
  • Tilsagn om kr 350.000 som delfinansiering.
 2. Implementering av FNs bærekraftsmål i nye Narvik kommune:
  • Narvik kommune står overfor betydelige utfordringer i å skape felles forståelse for den lokale betydningen av bærekraftsmålene. Utvikling av målekriterier for bærekraftsmålene, og få disse implementert i den nye organisasjonen, blir en viktig del av arbeidet.
  • Tilsagn om kr 480.000 som delfinansiering
 3. Klima- og FN's bærekraftsmål på Sør-Helgeland - hvilke lokale satsingsområder bidra til nasjonal måloppnåelse i det grønne skiftet?
  • Omfatter kommunene i Sør-Helgeland plan- og klimanettverk, v/ Brønnøy kommune.
  • Med mål om en betydelig reduksjon av klimagassutslipp på Sør-Helgeland skal det ansettes en prosjektleder som skal koordinere det interkommunale samarbeidet, og blant annet bidra til å identifisere lokale satsingsområder og finne relevante lokale tiltak.
  • Tilsagn om kr 430.000 som delfinansiering.
 4. Bærekraftsløftet - tilpasset små og mellomstore kommuner:
  • Bærekraftsløftet er "Kommunesektorens løft for bærekraft" - se nærmere omtale på hjemmesiden til KS.
  • Rana komune vil ta ansvar for at "Bærekraftløftet / U4SSC implementeringsprogram" også er tilpasset små og mellomstore kommuner, og ikke bare store og ressurssterke kommuner. Følgende områder prioriteres:
   • forankre FNs klima- og bærekraftsmål i egen kommune
   • gjennomføre og videreutvikle KPI/Bærekraftanalyse som blir tilpasset norske kommuner
   • utvikle metoder for implementering av bærekraftsmål i plan- og styringsdokument
   • utvikle lederkompetanse på bærekraft og samskapning
   • etablere arena som fremmer mobilisering, innovasjon og samskapning.
  • Tilsagn om kr 400.000 som delfinansiering til Rana kommune.

Midler til kommunedelplaner for natur

I Nordland har Rana kommune nylig vedtatt kommunedelplan for naturmangfold for 2020-2030 (jf. kommunens hjemmeside). Planarbeidet er delvis finansiert med midler fra Miljødirektoratet. 

For 2020 tildelte Miljødirektoratet i første omgang midler for utvikling av slik kommunedelplan i Flakstad kommune.  En viktig begrunnelse for dette var at Flakstad har en målsetting om å være arealnøytral (som første kommune i Norge, jf. NRK).

Som følge av økt fokus på naturmangfold og arealbruk har Miljødirektoratet fått ytterligere midler til dette formålet. Vestvågøy og Vågan fikk dermed også tilsagn om slike midler for 2020.

Kan hende ligger det også her til rette for godt interkommunalt samarbeid!