Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Regionalt dialogforum mellom landbruks- og reindriftsnæringen

Fylkesmannen i Nordland er kjent med at det er konflikter mellom landbruks- og reindriftsnæringen, særlig knyttet til rein på innmark. Situasjonen har vært krevende. Vi har fått ukentlige henvendelser om rein på innmark eller i bebodde områder i løpet av store deler av året 2020. Slike henvendelser kommer både fra representanter fra landbruksnæringen og fra øvrige innbyggere.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 21.12.2020

Det er krevende å finne løsninger av problemene knyttet til rein på innmark. Bakgrunnen er at Fylkesmannens tildelte virkemidler er begrensede og lite effektive i enkelte sammenhenger. Det er behov for nye og andre mekanismer som kan bidra til å dempe konfliktene mellom landbruks- og reindriftsnæringen.

Fylkesmannen har derfor i samråd med Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag og Nordland Reindriftsamer tatt initiativ til å avholde dialogmøte med sikte på å opprette et permanent dialogforum mellom landbruks- og reindriftsnæringen på fylkesnivå. Fylkesmannen skal fungere som sekretariat for forumet.

Formålet med forumet er blant annet å etablere en åpen og overordnet dialog hvor representanter fra reindriftsnæringa, landbruket, kommunene og Fylkesmannen i fellesskap kan drøfte felles utfordringer og foreslå løsninger som kan forebygge, dempe og eventuelt løse konflikter mellom næringene. Forumet er en arena hvor det søkes å etablere en god plattform for dialog og samarbeid mellom reindrifta og landbruket på et overordnet nivå. Det skal være rom for å ta opp forskjellige tema og ulike problemstillinger knyttet til dette.

Forumet erstatter ikke dialoggruppene som er opprettet på lokalt nivå. Disse består av de lokale reinbeitedistrikter, representanter fra landbruksnæringen, kommunene og fylkesmannen.

Oppstartsmøte for det første dialogforumet skulle avholdes digitalt fredag 27. november 2020. På grunn av problemer med innkallingen, måtte møtet imidlertid avbrytes. Vi tar sikte på et nytt oppstartsmøte like over nyttår.