Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Oppdatering om koronavirus

Det er kommet oppdaterte regler for å unngå innførsel av Covid-19 smitte til Norge. Oppdateringene berører reindriftutøvere som krysser grensen mellom Norge og Sverige. Reindriftsutøvere har ikke lengre et generelt unntak fra karantenereglene ved reiser mellom Norge og Sverige.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 09.12.2020

Karanteneplikten

Det er 10 dagers innreisekarantene for de som kommer fra utlandet til Norge. Dette gjelder i utgangspunktet også for reindriftsutøvere, men med to unntak som er omtalt lenger ned.

Definisjon av karanteneplikt

"Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport"

I mange tilfeller vil reindriftsarbeid foregå utendørs og uten nærkontakt med andre. Da vil karanteneplikten ikke brytes. I andre tilfeller, som for eksempel på skillinger eller ved bruk av helikopter, vil det være behov for et unntak for reindrifta. Unntakene for reindrifta vil gjelde i slike tilfeller.

Unntak fra karanteneplikten

Det er kun personer som jobber aktivt med reindrift som kan få unntak for å passere grensen uten å måtte gå i karantene. Det er to unntak i covid-19-forskriften som er aktuelle for norske og svenske reineiere.

Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere

Personer som kommer til Norge fra områder i Sverige med karanteneplikt, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstida. Dette omfatter reiser mellom arbeidssted og bosted mer enn én gang i løpet av en periode på 10 dager. I tillegg må personen testes i Norge for covid-19 minst hver sjuende dag, eller første dag de kommer til Norge. Deretter skal de testes hver sjuende dag, dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for covid-19.

Dette unntaket vil etter Landbruks- og matdepartementets vurdering bare unntaksvis gjelde for reindriftsutøvere i grenseområdene.  Det er vanskelig å kombinere aktiv reindrift med jevnlig testing for covid-19. Dersom det er praktisk mulig å gjennomføre jevnlige tester, skal det gjennomføres. Dersom det ikke er praktisk mulig, må det vurderes om personen kan unntas fra karanteplikten, se punktet under.

Særskilt unntak fra innreisekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Landbruks- og matdepartementet har som ansvarlig sektormyndighet definert reindriftsutøvere som samfunnskritisk personell. Reindriftsutøvere er en del av landets matforsyningssikkerhet og det kan derfor gjøres unntak for karanteneplikten ved innreise til Norge for reindriftsutøvere. Dette gjelder hvis reindriftsutøvelsen er nødvendige for forsvarlig reindrift, og det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing for covid-19 eller avvente en negativ test.

Unntaket omfatter:

  • svenske reindriftsutøvere som må krysse grensa i forbindelse med aktiv reindrift, og det ikke er tid til å gjennomføre testing for Covid-19/avvente negativ test. Eksempel i forbindelse med gjeting eller arbeid i skillegjerder
  • Norske reindriftsutøvere som har vært i Sverige i forbindelse med reindrift, f.eks. gjeting eller arbeid i skillegjerder. De kan unntas fra karanteneplikten når de kommer hjem til Norge dersom de er strengt nødvendige for å opprettholde den daglige reindriften, og det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing for covid-19, eller tid til å avvente en negativ test.

Vi oppfordrer til at personer med unntak fra innreisekaranteneplikten, holder mest mulig avstand til andre. Det presiseres at alle unntakene gjelder bare personer som daglig er aktivt med i reindriften, og når det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig reindrift. Reineiere som har andre yrker enn reindrift må gå i karantene når de kommer hjem igjen. Unntaket fra karanteneplikten gjelder ikke på fritida. Unntaket gjelder heller ikke ved nærkontakt med smittet person.

Covid-19 attest

Personer som kommer til Norge fra et område med karanteneplikt (røde land/områder) skal som hovedregel ha en attest som viser negativ test for covid-19 ved innreise. Dette gjelder i utgangspunktet også reineiere. Dersom det ikke er praktisk mulig å ta en covid-19-test eller vente på resultatet, kan det gis fritak etter covid-19-forskriftens § 6 e. Testing for covid-19 skal da gjøres så snart det er praktisk mulig.

Vi anbefaler å lese Landbruks- og matdepartementets brev om saken. Vi gjør oppmerksom på at innreiseregelverket og karanteneregelverket kan bli endret på kort varsel.