Ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven. Veilederen viser hvordan reindriftsinteresser skal ivaretas i planleggingsprosesser. Den viser også hvilke retter og plikter reindrifta har.

Publisert 03.05.2021

Reindrift er en arealavhengig næring. Sikring av areal­grunnlaget er blant de største utfordringene reindriftsnæringa står ovenfor.

Retten til å utøve reindrift er en selvstendig rett hvor rettsgrunnlaget er alders tids bruk. Plan- og bygningsloven er den sentrale loven når det gjelder arealforvaltning innenfor reinbeiteområdene.

Veilederen er et godt verktøy for alle aktører som er involvert i planleggingsprosesser som berører reindriftsområdene.