Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Beitekrise for rein i Nordland 2020

I Nordland har det vært vanskelige beiteforhold for reinen fra tidlig i vinter til langt ut på våren. I noen reinbeitedistrikter oppsto det beitekrise fordi beiteplantene ble nediset. Årsaken var vekslinger mellom mildvær, frost og store snømengder. Problemene startet i januar 2020 og varte ut mai.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 18.12.2020

Når det oppstår beitekrise, skal kriseberedskapsutvalget for reindrift undersøke beiteforholdene. Kriseberedskapsutvalget ledes av fylkesmannen og har representanter fra reindriftsnæringa og Mattilsynet. Utvalget var på beitebefaring i aktuelle reinbeitedistrikt i vinter. Ut fra det som ble observert på befaring, meteorologiske data og opplysninger fra reindriften, kunne utvalget slå fast at det var beitekrise fra 15. januar i fire reinbeitedistrikter. I ytterligere ett reinbeitedistrikt oppsto beitekrisen 15. februar, og i to andre reinbeitedistrikter oppsto beitekrisen i mai på vårbeiteområder og kalvingsområder. Totalt sett var det sju reinbeitedistrikter i Nordland som hadde beitekrise i vinter og/eller vår.

Beitekrise medfører mye merarbeid for næringa og forvaltninga. Både næringa og fylkesmannen skal bidra til at det kan settes i verk tiltak for å ivareta reinens velferd. Tiltakene må igangsettes raskt. Reinbeitedistriktene har avsatt egne fondsmidler som kan brukes når kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise. Denne avsetningen gjør at næringa raskt kan kjøpe inn fôr og sette i gang fôring av rein.

Det var beitekrise i store deler av reindrifts-Norge. Beitekrisen var langvarig og omfattet store områder og mange rein. Avtalepartene i reindriftsavtaleforhandlingene ble derfor enig om å bevilge ekstraordinære midler til reindriften. Disse midlene skulle gå til de reinbeitedistrikter som hadde beitekrise. Søknader om ekstraordinære krisemidler ble behandlet av fylkesmannen. I Nordland fikk de reinbeitedistrikter som hadde beitekrise, innvilget ekstraordinært tilskudd etter søknad.