Justering i systemet for beredskap i reindrift

De viktigste endringene er at mandatet for beredskapsutvalgene er justert. Mandatet har en nærmere presisering av oppgaver, fastsetting av tidspunkt for beitekrise, taushetsplikt og habilitet. Andre viktige endringer er at distriktsstyret kan vedta å ta i bruk eget beredskapsfond hvis det er beitekrise.

Publisert 10.01.2023

Reindriftsavtalepartene Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftssamers landsforbund har blitt enige om noen justeringer for beredskap i reindrift. Endringene omfatter blant annet justering av mandatet for beredskapsutvalgene og bruken av reinbeitedistriktenes beredskapsfond. Som følge av dette har forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag blitt endret. Forutsetningene for at distriktsstyret kan vedta å ta i bruk eget beredskapsfond framgår av forskriften § 3-2 Bruk av beredskapsfond.

Oversikt over justeringene som er foretatt, framgår av brev av 3. januar 2023 fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). I tillegg til de nevnte endingene, er det også anbefalinger om bruk av ulike maler i beredskapsarbeidet i reindrift. Brevet fra LMD finner du under relaterte dokumenter i artikkelen.

Justeringene kommer som følge av utredningen En styrket beredskap i reindriften.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.