Arktisk landbruk: Arktiske bæraktiviteter

De senere årene har det vært et økt fokus på norsk og nord-norsk bærproduksjon. Markedet for bær har vært økende, og flere steder i landet har man lykkes i å øke produksjonen og utnytte det økte markedspotensialet. Prosjektet Arktiske bæraktiviteter er et av flere nordnorske «bærprosjekt» som har vært med å stimulere til en økt nordnorsk bærproduksjon. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.08.2016

Prosjektet Arktiske bæraktiviteter besto av tre ulike delaktiviteter som foregikk i perioden 2013 – 2014. Deler av midlene skulle gå til å fullfinansiere av forprosjektet Arktisk bærproduksjon. De to andre aktivitetene var en studietur og gjennomføringen av en arktisk bærkonferanse.

Hovedformålet med prosjektet var å legge til rette for et større prosjekt om Arktisk bærproduksjon for de tre nordligste fylkene, og å bringe Arktisk bær fram som en merkevare. Gjennom forprosjektet har det vært jobbet med ulike delmål som rekruttering, nettverksbygging, opplæring, organiserings- og forskningsbehov, muligheter for finansiering av bærfelt og markedsstrategier. Ved prosjektslutt er det bevilget ytterligere midler til arbeidet med nordnorsk bær fra både SLF og gjennom de Arktiske midlene.

«Det er for tiden stor aktivitet og et godt nordnorsk samarbeid på bærområdet» sier Tone Andersen, daglig leder i Norsk landbruksrådgivning Helgeland.

Studieturen gikk til Trøndelag med besøk hos både Bioforsk Kvithamar og hos ulike produsenter i området. 12 deltakere fra Troms og Nordland var med på turen som varte i to dager. I rapporten fra turen fremheves stikkordet «profesjonalitet» som et gjennomgående tema. Økt profesjonalitet vil bidra til økte avlinger og bedre kvalitet. Studieturen bidro også til en gjenvisitt fra Trøndelag, noe som gjør at faglig kontakt og samarbeid er opparbeidet.

I januar 2014 ble Arktisk bærkonferanse avviklet i Bodø. Til stede var 15 bærdyrkere fra Sør-Troms til Sør-Helgeland, samt deltakere fra landbruksrådgivningen, Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommune og faglag. Konferansen ble videreført i 2015, samt at det planlegges en ny konferanse i 2016.

Til sammen fikk Norsk landbruksrådgivning Helgeland tilsagn om inntil kr. 142 000 til gjennomføring av prosjektet.

Vi viser for øvrig til sluttrapporter fra de tre delaktivitetene.

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 9 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 23. august og handler om prosjektet «Økt bruk av arktiske grønnsaker på sjømatrestauranter».

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er det innvilget kr 12 335 162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.