Søk på regionale miljøtilskudd i 2019

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Nordland, sammen med veileder for ordningen, er nå sendt ut elektronisk til alle gårdbrukere i fylket. Søknadsfristen er 20. august for alle jordbruksforetak. For godkjente beitelag er søknadsfristen 15. november.

Publisert 17.06.2019

Målet med miljøtilskuddsordningene i jordbruket er redusert avrenning og klimagassutslipp, og god forvaltning av viktige biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap.

På grunn av endringene som er fastsatt av Landbruksdirektoratet, må alle søkere tegne inn tiltakene på nytt i kartet i eStil. Det gjelder også de som har kartfestet tiltakene tidligere. Fra 2020 skal det igjen være mulig å importere tidligere registreringer. På Landbruksdirektoratets hjemmeside finnes informasjon og instruksjonsvideorer til hjelp i søknadsprosessen.

Foretakene kan levere søknad via Altinn fra 1. august.

Nytt i 2019

Disse ordningene er avviklet

  • Slått av veikanter
  • Vegetasjonssone ved åpen åker

Andre nyheter

  • Ordningene for lokalt verdifulle jordbrukslandskap benyttes for Utvalgte kulturlandskap - og verdensarvområdene som søker tilskudd til slått eller beite
  • Drift av bratt areal har en tiltaksklasse - brattere enn 1:5
  • Spredning i vår- vekstsesongen krever at all gjødsla spres før 15.8
  • Tilskudd til nedlegging/nedfelling kan gis ved bruk at tankvogn.
  • Ved manglende journal over plantevernmidler er muligheten for avkorting skjerpet.

Tilskudd til drift av beitelag

Godkjente beitelag kan søke driftstilskudd til fellestiltak som fremmer beitebruken i området. Beitelagene får tilskudd etter antall dyr sluppet på utmarksbeite.

Søknadsfristen for tilskudd til beitelag er 15. november.