Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket i 2020

Alle gårdbrukere og godkjente beitelag kan søke om Regionale miljøtilskudd i jordbruket. 

Merk at søknadsfristen i år er endret til 15. oktober for alle jordbruksforetak. For godkjente beitelag er søknadsfristen fortsatt 15. november.

Publisert 12.08.2020

Målet med ordningene er å forvalte viktige biologiske-, landskapsmessige- og kulturhistoriske verdier i kulturlandskapetog å redusere næringsstoffavrenning og klimagassutslipp fra jordbruket.

Dere finner nærmere informasjon om Regionale miljøtilskudd i veileder og forskrift under rubrikken "lenker og dokumenter på denne siden".

Kommunene i Nordland har til sammen 25,5 millioner kroner til fordeling i 2020.

Foretakene kan levere søknad via Altinn fra 15. september.

På Landbruksdirektoratets nettside finnes informasjon og instruksjonsvideoer til hjelp i søknadsprosessen.

Nytt 2020

Det er ingen nye tilskuddsordninger i 2020. Det er imidlertid gjort noen justeringer eller presiseringer. Vi oppfordrer søkerne til å lese veilederen. Merk spesielt punkt 1.3.1, som gir en samlet oversikt over justeringene som er gjort.

  • Søknadsfristen for jordbruksforetak er 15. oktober
  • For noen ordninger er det  innført et maksimalt tilskudd per foretak.
  • Det er presisert hvilke tilskuddsordninger som kan kombineres på samme areal.
  • For kantsoner i eng, er tilskuddsordningen utvidet til også å omfatte disse vassdragene: Straumevassdraget, østre del (Bø kommune), Dalovassdraget (Rana kommune), Dølo (Vefsn kommune), Fjærevassdraget (Bodø kommune), Børselvvassdraget (Narvik kommune) og Balsnesvassdraget (Narvik kommune).
  • Skjøtsel av kulturhistoriske områder er utvidet til også å gjelde for Steinsjøen i Sømna (med inntil 15 dekar) fra og med 2020.