Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2022

Mulstrand i Bodø sett fra Litltind

Gårdbrukere og godkjente beitelag kan motta Regionale miljøtilskudd i jordbruket. For jordbruksforetakene er søknadsfristen 15. oktober, mens for beitelagene er fristen 15. november. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.06.2022

Fra 15. september kan søknad leveres via Altinn. De som ikke har mulighet til å søke digitalt kan kontakte kommunen og be om å få tilsendt et papirskjema. Det er landbruksforvaltninga i kommunen som saksbehandler søknadene og fatter vedtak. Kommunen kan også kontaktes for veiledning.

Hvorfor miljøtilskudd

Målet med miljøtilskudd i jordbruket er å forvalte viktige biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i kulturlandskapet, og redusere avrenning av næringsstoffer og klimagassutslipp.

Oppdatert forskrift og veiledningshefte

Det er viktig at søkerne setter seg godt inn i vilkårene for tilskudd før tiltakene iverksettes. Disse framgår av forskriften, og utdypes i veiledningsheftet. I denne søknadsomgangen er det også gjort en del endringer og presiseringer som det er viktig å være klar over. Disse er i veiledningsheftet markert med rød skrift.

Endringer i forhold til søknadsomgangen 2021

Bratt areal: Vi presiserer at tiltaksklassen «innmarksbeite 1:5» også omfattes av ordningen.

Drift av seter: I årets jordbruksoppgjør ble det avtalt at det skal innføres to satser for tilskudd til setring: Kr 50 000 for produksjonstid 4-6 uker og kr 70 000 for produksjonstid mer enn 6 uker. Som i tidligere år utmåles tilskuddet per seter, fordelt på antall foretak som har dyr på setra.

Kantsone i eng: Tiltaket omfatter de samme vassdragene som tidligere, men det er gjort en del endringer i oversikten over hvilke vannforekomster som omfattes av tiltaket, se eget vedlegg til forskriften. Samtidig presiserer vi at også at engareal i de prioriterte områdene som grenser opp mot brakkvannspoller omfattes av ordningen.

Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen: Vi presiserer at tilskuddet gjelder spredning av husdyrgjødsel på alle typer godkjent spredeareal etter Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav.

Klimarådgivning: I årets jordbruksoppgjør ble det avtalt at det også skal innføres tilskudd til to-til-en-rådgivning. Samtidig ble det bestemt at satsene per bonde skal være kr 6 000 per for en-til-en-rådgivning, kr 8 000 for to-til-en-rådgivning og kr 2 000 per for gruppe-rådgivning. I sammenheng med dette har Landbruksdirektoratet omformulert flere av vilkårene for tiltaket.

Satser og utbetaling

I jordbruksoppgjøret for 2022 er det for denne søknadsomgangen satt av 30,3 millioner kroner til regionale miljøtilskudd i Nordland. Med unntak av tilskudd til setring og til klimarådgiving, er de foreløpige satsene for søknadsomgangen 2022 de samme som de endelige satsene for søknadsomgangen 2021. Statsforvalteren fastsetter de endelige satsene for 2022 når kommunene har saksbehandlet alle søknadene. Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddene den 10. mars 2023.

Mer informasjon

På Landbruksdirektoratets nettside ligger det informasjon om søknadsprosessen, se egen lenke. Landbruksforvaltninga i kommunen kan også gi veiledning om tilskuddsordningen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.