Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2023-2026 er vedtatt

Ku på beite
Fra Rønvikjordene i Bodø Foto: Arne Farup / Statsforvalteren i Nordland.

Programmet legger føringer for hvilke miljøtilskudd landbruksforetak i Nordland kan få tilskudd til, og for kommunenes tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).  

Publisert 11.05.2023

Målet for miljøprogrammet

Mål for tiltakene i miljøprogrammet er å bidra til å redusere klimautslipp og forurensing fra jordbruket, og sikre at biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas. Samtidig skal det legges til rette for økt matproduksjon basert på en bærekraftig utnyttelse av gårdens ressurser.

Tiltak som gir miljøtilskudd i 2023

De fleste tilskuddsordningene fra 2022 blir videreført, men tilskudd til spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding utgår. Tilskudd til spredning av all husdyrgjødsel om våren og/eller i vekstsesongen, tilskudd til nedlegging av husdyrgjødsel og tilskudd til nedfelling av husdyrgjødsel videreføres. Vi har et webinar om disse ordningene 23. mai. 

Nye tilskudd i 2023

  • Brenning av kystlynghei
  • Soner for pollinerende insekter
  • Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl

Andre tiltak vil bli vurdert neste år

Det kan bli aktuelt å innføre miljøtilskudd til disse tiltakene:

  • Fangvekster sådd etter høsting
  • Bruk av egenprodusert kompost
  • Spredning av biokull
  • Miljøavtale

Statsforvalteren rådfører seg med Landbruksforum Nordland om dette.

Ny forskrift og nytt veiledningshefte for miljøtilskudd 2023 kommer

Detaljer for søknadsomgangen 2023 vil framgå av forskriften og veilederen, under lenker på siden her.

Rullering av kommunenes tiltaksstrategier

I 2023 skal kommunene rullere sine tiltaksstrategier for Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Dette skal skje med utgangspunkt i prioriteringene i RMP for 2023-2026, og i forhold til lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Det er en fordel å se SMIL-retningslinjene i sammenheng med miljøtilskudd og andre aktuelle tilskuddsordninger, slik at investeringer som er gjort med SMIL-midler kan ivaretas gjennom regelmessig skjøtsel. De nye tiltaksstrategiene for SMIL skal ha virkning for perioden 2024 til og med 2027.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.