Regionale miljøtilskudd i jordbruket 2023

Sau på beite
Saubeite på Uttakleiv, Vestvågøy Foto: Arne Farup / Statsforvalteren i Nordland.

Gårdbrukere og beitelag kan motta regionale miljøtilskudd i jordbruket. For landbruksforetakene er søknadsfristen 15. oktober og for beitelagene er fristen 15. november.

Publisert 12.05.2023

Regionale miljøtilskudd i jordbruket skal bidra til å ivareta viktige biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i kulturlandskapet, og redusere avrenning av næringsstoffer og klimagassutslipp.

Forskrift om miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, beskriver tiltak det kan gis tilskudd til. Statsforvalterens veileder gir mer informasjon om reglene i hver paragraf i forskriften, og om foreløpige tilskuddssatser for ordningene.

Søk i Altinn

Søknader sendes via skjema i Altinn.no. Det er mulig å søke fra 15. september. Skjemaet heter Søknad om regionalt miljøtilskudd.

Hvis du ikke kan søke digitalt kan du kontakte kommunen og be om å få tilsendt et papirskjema.

Søknadsfristen er 15. oktober for landbruksforetakene og 15. november for beitelag.

Landbruksforetak kan endre søknaden inntil 14 dager etter frist

Landbruksforetak som registrerer sin søknad om miljøtilskudd før fristen 15. oktober, kan endre søknaden innen 29. oktober uten reduksjon i tilskuddet.

Dette gjelder ikke for beitelag som søker om tilskudd til drift av beitelag. De må sende inn fullstendig søknad innen fristen 15. november.

Vilkår for tilskudd må være oppfylt

Vilkårene for tilskudd i Forskrift om regionale miljøtilskudd, Nordland, må være oppfylt for at du skal få tilskudd. Sett deg inn i hva som gjelder for tiltak du vil søke om tilskudd til før tiltaket gjennomføres. Veilederen skal utdype reglene i forskriften.

Tiltak (tilskuddsordninger) i 2023

Alle ordningene i 2022 blir videreført i år, men tilskudd til spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding er nå lagt inn under ordningen med spredning av all husdyrgjødsel om våren og/eller i vekstsesongen og tilskudd til nedlegging av husdyrgjødsel.

Nytt i søknadsomgangen 2023 er at det mulig å søke om tilskudd til

  • Brenning av kystlynghei
  • Soner for pollinerende insekter
  • Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl

Satser og utbetaling av tilskudd

Med unntak fra satsene for tilskudd til spredning av husdyrgjødsel, er de foreløpige satsene for tiltakene som videreføres de samme som i fjor. Alle foreløpige satser er oppgitt i veilederen.

De endelige satser for søknadsomgangen 2023 settes i februar 2024, når vi har fått oversikt over det totale søknadsomfanget. Utbetaling av tilskudd til regionale miljøtilskudd søknadsomgangen 2023 skal skje 14. mars 2024.

Veileder utdyper regler

Veilederen fra Statsforvalteren med forklaring av reglene for hver tilskuddsordning er vedlagt under dokumenter. Her er forhold som er endret siden i fjor merket med rødt under hver ordning.

Alle som planlegger å søke om tilskudd til tidlig spredning av husdyrgjødsel bør se på sidene om dette. Veilederen forsøker å klargjøre reglene og vi har også et webinar om gjødslingsordningene 23. mai.

Kommunen behandler søknadene

Kommunen behandler søknader og fatter vedtak om tilskudd. Har du spørsmål om regelverket eller kommunens vedtak, kan du kontakte kommunen om det. 

Mer informasjon og veiledning

Du finner mer informasjon om søknadsprosessen på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Kommunen har også et ansvar for veiledning til søkere.

Kommunene finner saksbehandlingsrundskriv i veiviseren for ordningen på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Lenker til mer informasjon ligger under lenker på siden her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.