Miljøtilskudd i jordbruket 2021 - foreløpig informasjon om søknadsomgangen

Engeløya i Steigen. Foto: Arne Farup, Statsforvalteren i Nordland

Forskriften og veiledningsheftet for miljøtilskudd søknadsomgangen 2021 vil ikke være ferdig før i juni. Årsaken er at Statsforvalteren venter på avklaringer i årets jordbruksoppgjør og fra Landbruksdirektoratet. I mellomtida ber vi foretakene, med noen justeringer som er nevnt under, om å forholde seg til vilkårene som gjaldt i 2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.05.2021

Tiltakene (tilskuddsordningene) i 2021

De ulike tiltakene under miljøtilskudd i jordbruket (RMP) søknadsomgangen 2020 vil bli videreført i år. Tiltakene er nærmere beskrevet i forskriften og veiledningsheftet for 2020 som ligger på vår nettside. For noen av disse tiltakene har vi imidlertid funnet det nødvendig å presisere ytterligere hvordan vilkårene skal oppfattes.

I jordbruksoppgjøret i fjor ble det avtalt at det fra 2021 skal innføres Miljøtilskudd til klimarådgiving. Med dette menes rådgivning som tar for seg en helhetlig gjennomgang av utslipp og opptak av klimagasser på gården, med sikte på å gjennomføre klimatiltak. Vurdering av tiltak for klimatilpasning skal også inngå i denne rådgivningen.

Detaljene vil bli avklart etter årets jordbruksoppgjør, og deretter framgå av forskriften og veiledningsheftet når disse foreligger.

Friareal for gås i Trøndelag og Nordland 

Som tidligere år kan det gis tilskudd for fulldyrka og overflatedyrka gras- og kornarealer som stilles til disposisjon for beitende hvitkinngås eller kortnebbgås i Trøndelag og Nordland. Viser til s. 18 i veiledningsheftet for 2020.

Å stille areal til disposisjon for beitende hvitkinngås eller kortnebbgås betyr at gåsa ikke kan jages, og det kan heller ikke gjennomføres andre tiltak som reduserer gåsas mulighet for å beite uforstyrret på disse arealene.

Gås på andre areal kan jages når dette i liten grad vil kunne påvirke gåsa på areal som søker eller andre foretak har satt av som friareal for gås. Før jaging iverksettes skal kommunen informeres om hvilke areal dette gjelder. Tilskudd kan likevel bare gis for arealene hvor gåsa ikke jages.

Kantsone i eng 

Vi presiserer at tiltaket omfatter kantsoner på fulldyrka eller overflatedyrka areal. Dette betyr at innmarksbeite ikke omfattes av ordningen. Viser til side 24 i veiledningsheftet. 

Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen 

Foretak som mottar dette tilskuddet kan ikke samtidig motta tilskudd for nedlegging eller nedfelling (side 27), eller for rask nedmolding av husdyrgjødsel (side 28). Grunnen er at disse tiltakene alene innebærer at storparten av gjødsla spres i vår/vekstsesongen. Dette gjelder også selv om spredningen skjer på ulike areal.

Hvis foretaket søker om tilskudd til Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen, kan det heller ikke gi eller selge gjødsel til andre. Hvis foretaket søker om tilskudd til dette tiltaket, kan det etter 15.8 heller ikke spre gjødselvann fra f.eks. åpen kum. 

Tilskuddssatsene for søknadsomgangen 2021

I utgangspunktet ønsker vi å videreføre foreløpige tilskuddssatser i søknadsomgangen 2021 på minst samme nivå som i 2020.

De foreløpige satsene for 2021 setter vi etter årets jordbruksoppgjør. Da får vi den økonomiske rammen for søknadsomgangen, og vil i juni publisere satsene i veiledningsheftet.

Endelige tilskuddssatser for søknadsomgangen 2021 fastsettes i januar 2022, det vil si når kommunene er ferdig med sin saksbehandling og vi har fått oversikt over det godkjente søknadsomfanget.

Søknader og frister i 2021

Som tidligere år søkes det gjennom Altinn, og søknadsomgangen vil være åpen fra 15. september.

Fristene er de samme som i 2020, det vil si 15. oktober for foretakene og 15. november for beitelagene.

Hvis søknaden leveres etter fristen, trekkes det automatisk kr 1 000 per dag. Hvis det har gått mer enn 14 dager etter fristen, skal en for seint innkommet søknad i utgangspunktet avvises av kommunen.

Statsforvalteren kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i forskriften, men det gis normalt ikke dispensasjon fra søknadsfristen hvis foretaket har glemt å levere søknad, eller glemt å føre opp ett eller flere tiltak på den leverte søknaden.

Utfyllende informasjon om søknadsomgangen 2021

Seinest i annen halvdel av juni vil forskriften og veiledningsheftet for søknadsomgangen 2021 være tilgjengelige på vår nettside.

De som abonnerer på nyheter fra vår nettside, eller følger Facebookgruppa Nordlandsbonden, vil få melding så snart denne informasjonen er publisert.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.