Endring av Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland

Sommer i Nordland 2022
Sommer i Nordland 2022 Foto: Arne Farup.

Våt sommer gjør at Statsforvalteren letter på vilkårene for tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.08.2022

Statsforvalteren endrer forskriften slik at det i 2022 kan søkes om miljøtilskudd for areal hvor husdyrgjødsel er spredt seinest 15. august, selv om noe av gjødsla som foretaket disponerer spres på andre areal etter denne datoen. Om noe gjødsel nå må spres etter 15. august mister de dermed ikke tilskuddet for de arealene der gjødsel er spredt innen fristen.

Øvrige vilkår for tiltaket gjelder fortsatt, herunder kravet om at arealet skal høstes ved slått eller beiting etter siste spredning i søknadsåret.

For all gjødsel som spres etter 15. august gjelder fristene som er satt i Forskrift om husdyrgjødsel. Dette betyr blant annet at det etter 1. september fortsatt ikke er tillatt å spre husdyrgjødsel uten nedmolding eller nedfelling.

Ny § 21. Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen lyder nå slik:

       Det kan gis tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest om våren eller i vekstsesongen.

       Med unntak av tilskudd etter § 24 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange, kan denne tilskuddsordningen ikke kombineres med andre tilskudd til spredning av husdyrgjødsel etter denne forskriften.

       Arealet skal høstes ved slått eller beiting etter siste spredning i søknadsåret. Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar.

      Tilskuddet gjelder areal der husdyrgjødsel er spredt seinest 15. august.

      Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd per dekar.

      Tilskuddet utmåles per dekar.

Bakgrunnen for endringen

Formålet med dette tilskuddet er «å stimulere til at husdyrgjødsel og biorest blir spredt på mest mulig gunstig tidspunkt. Dette er viktig for å få best mulig opptak av næringsstoffene i avlingene, og redusere forurensning av vann og utslipp til luft.»

Årets sommer har imidlertid gitt unormalt mye regn og kun korte perioder med opphold. Hvis husdyrgjødsel spres på vassmetta jord, kan enga ødelegges av kjøreskader og gjødsel renne av arealene. Dermed har bønder i hele fylket nå fått problemer med å gjennomføre slått, samt rekke å spre resten av husdyrgjødsla innenfor fristen 15. august som er satt for miljøtilskudd til Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen.

Statsforvalteren presiserer at det er viktig å holde fast ved formålet med tiltaket, og at dette er et miljøtilskudd og ikke et generelt tilskudd for spredning av husdyrgjødsel. I stedet for å utsette fristen velger vi derfor heller denne løsningen, som vi i dagens situasjon vurderer å være positiv både for bøndene og for miljøet. På grunn av behovet for en rask avgjørelse er endringen ikke sendt ut på høring, men faglagene i jordbruket er informert i forkant av denne forskriftsendringen.

Øvrig informasjon om Regionale miljøtilskudd i jordbruket søknadsomgangen 2022 kan leses på nettsiden vår.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.