Søk miljøtilskudd for 2016

Søknadsfristen er fortsatt 20. august for foretakene og 1. november for beitelagene. I år er det innført en ny tilskuddsordning, mens to er fjernet. Samtidig er det gjort en del endringer i vilkårene for tilskudd.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.06.2016

Ny forskrift og veileder

Miljøtilskudd til jordbruket i Nordland består nå av 20 ulike tilskuddsordninger. Den nye forskriften og den oppdatert veileder for søknadsomgangen 2016 gir full oversikt over ordningene og vilkårene. Foran i veilederen er det oppsummert hva som er endret fra forrige søknadsomgang.

Ny tilskuddsordning for bruk av tilførselsslanger

Den nye ordningen er Miljøtilskudd til bruk av tilførselsslager. Denne omfatter spredning husdyrgjødsel, og tilskudd forutsetter blant annet at spredningen på de aktuelle arealene skjer før 15. august. For å redusere utslipp til vann og luft er det også krav om at det for brukes stripespreder sammen med tilførselsslangene. Fullstendige vilkår framgår av veiledningsheftet.

Bevaringsverdige husdyrraser og stubb i områder med jordtap utgår

Som en følge av jordbruksoppgjøret 2015 må ordningene Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser og Miljøtilskudd til stubb i områder med jordtap avvikles fra søknadsomgangen 2016. Alle tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser vil i stedet bli samlet under ordningen for produksjonstilskudd. For stubb i områder med jordtap vil det ikke bli etablert noen tilsvarende ordning.

Krav om plantevernjournal ved sprøyting

Fra søknadsomgangen 2016 er det krav om at de som bruker plantevernmidler må føre en Plantevernjournal. Denne skal bestå av (1) Sprøytejournal, (2) Journal om beskyttelse av vannmiljø, og (3) Journal om integrert plantevern. Norsk Landbruksrådgiving har laget skjema som kan brukes.

Nye vilkår ved tilskudd til beite av kystlynghei

I forbindelse med Miljøtilskudd til beite av kystlynghei er lengden på beitesesongen endret fra minimum 7 måneder til minimum 6 måneder. Samtidig innføres det krav om minimum 10 dekar kystlynghei per dyr.

Formålet med ordningene

Formålet med Miljøtilskudd til jordbruket er å bidra til å redusere klimautslipp og forurensing, og sikre at biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas. Miljøtilskudd kan gis til landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd, og til godkjente beitelag.

Søknadsfrister

For landbruksforetakene er søknadsfristen 20.8, mens fristen for beitelagene er 1.11. Søknad skjer elektronisk via portalen Altinn. Fra 1.8 er det elektroniske søknadssystemet åpent for registrering av søknader.