Kulturlandskapsprisen 2016 til Fjære i Kjerringøy

Under dagens åpning av fylkestinget ble Kulturlandskapsprisen Nordland 2016 overrakt bygda Fjære v/ Fjære Gårdstyre. De fikk prisen for sitt arbeid med å ivareta kulturlandskapet, og samtidig gjøre det tilgjengelig for allmennheten. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.12.2016

Kulturlandskapsprisen Nordland er satt opp av Fylkesmannen i Nordland. Formålet med prisen er å sette fokus på landbruket sin viktige rolle som forvalter av kulturlandskapet, og bærer av tradisjoner. Landbruksforum Nordland er jury for prisen, og det er i år den 20. gangen at Kulturlandskapsprisen Nordland deles ut.

I begrunnelsen for årets tildeling la juryen vekt på at gjennom å fremme samarbeid har Fjære Gårdstyre bidratt til å gjøre utmarka tilgjengelig for beitebruk, og legge til rette for allmenn ferdsel. Gjennom felles innsats framstår bygda Fjære med et velpleid og innbydende kulturlandskap, til glede for fastboende og besøkende.

På Fjære er det mer enn 180 eiendommer og ca. 90 fastboende. Her er 4 aktive gårdsbruk med til sammen 82 melkekyr, 109 øvrige storfe, 294 sau og 383 lam. I tillegg er det ett bruk som driver med grasproduksjon for salg.

All innmark som ikke skal beites er gjerda inn, mens de øvrige arealene er gjort tilgjengelige for beitedyra. I tillegg beites det i naturreservatene på Fjære og i Karlsøyvær.

Som en følge av denne beitebruken framstår kulturlandskapet på Fjære som åpent og innbydende, fra havet og gjennom hele bygda. Beitinga gjør kulturminner synlige, og den sørger for at artsrikdommen i beitemarkene opprettholdes.

Prisen, som består av en tradisjonell ljå og litografi av Dagfinn Bakke, ble overrakt av fylkesmann Hill-Marta Solberg. I talen under overrekkelsen la hun vekt på at bygda Fjære og Fjære Gårdstyre gjør en ekstraordinær innsats for å ivareta kulturlandskapet, og samtidig gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Jan Hugo Wickstrøm og Svenn Olav Johansen mottok Kulturlandskapsprisen Nordland 2016 på vegne av bygda Fjære og Fjære Gårdstyre. I takketalen beskrev Wickstrøm Fjære som ei «ja-bygd» hvor innbyggerne jobber godt sammen. Fjære Gårdstyre har vedtektsfestet at de skal arbeide for en bærekraftig utvikling av kulturlandskapet, og han så prisen som et bevis på at verdiene i bygda forvaltes på en god måte.