Nye rundskriv om jord- og konsesjonslovgivningen

Foto: Toril Austvik.

Landbruks- og matdepartementet har gitt ut to nye rundskriv om praktisering av jord- og konsesjonslovgivningen. De nye rundskrivene skal gjøre det enklere for kommunene og Statsforvalteren å praktisere lovene.

Publisert 26.05.2021

De nye dokumentene erstatter de fire rundskrivene som gjelder konsesjon, priskontroll og boplikt, driveplikt, omdisponering og deling. De erstatter også bestemmelsene om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.

Rundskrivene er oppdatert ut fra gjeldende praksis. De inneholder også tydeligere signaler om bl.a. praktiseringen av regler knyttet til jordvern, aksjeselskaper som kjøper landbrukseiendom, og om forholdet mellom delingsbestemmelsen i jordloven og reglene om husdyrkonsesjon.