Matproduksjon og koronasituasjonen

Matproduksjonen i Nordland går som normalt, men også landbruksforetakene er påvirket av situasjonen vi er i med koronavirus.

Publisert 23.03.2020


Forsyningssikkerhet er definert som samfunnskritisk. Dette inkluderer også gårdbrukeren.

Viktig med smittereduserende tiltak og å unngå nærkontakt

Gårdbrukere som har husdyr skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Reglene for isolering for påvist/antatt syke gjelder for alle uten unntak. 

Det er viktig at gårdbrukerne gjør det de kan for å unngå smittespredning. Det er viktig at gårdbrukerne holder seg friske slik at vi på en best mulig måte kommer oss gjennom de krisene vi nå står overfor.

Beredskapsplan

For å sikre at både du og de rundt deg vet hvem som skal kontakes hvis du blir syk er det viktig å oppdatere beredskapsplanen din. Du som gårdbruker er ansvarlig for at dyra dine får nødvedig stell. KSL har verktøy for utarbeiding og oppdatering av beredskapsplaner of rlandbruksforetak, se vedlagt lenke.

Sykdomsavløsning

Landbruksforetak kan få tilskudd til avløsning ved sykdom. Den som er avløst må ha sykemelding fra lege. Nå kan legen sykmelde etter telefonkonsultasjon.

Vær oppmerksom på at stengte skoler og barnehager ikke gir grunnlag for tilskudd til avløsning ved sykdom. Nærings- og fiskeridepartementet skriver i brev 14. mars til fylkesmennene at barn av kritisk personell i blant annet verdikjeden for matvareforsyning skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt. Her fremgår det at personer som arbeider i husdyrproduksjon omfattes av dette. Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for.

Landbrukstjenestene har landbruksvikarer for alle

Ved behov for landbruksvikartjenester på grunn av sykdom kan gårdbrukere ta kontakt med avløserlaget/landbrukstjenesten, også de som ikke er medlem. Avløserlaget skal ha tilstrekkelig beredskap til at de kan tilby hjelp til foretak som driver husdyr- eller planteproduksjon i forbindelse med sykdom eller krise. Plikten er avgrenset til 14 dager per tilfelle.

Norske landbrukstjenester har tilbud i alle regionene i Nordland. Bindal dekkes via Namdal landbrukstjenester. Du finner lenke til kontaktinformasjon vedlagt.

Behov for arbeidskraft

For å bremse spredningen av koronaviruset, er det restriksjoner på reiser både innen- og utenlands. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket. Mange av fylkets gårdbrukere har ansatt utenlandske avløsere og flere bruker utenlandske arbeidere til ekstrahjelp under lammingen.

En arbeidsgruppe med representanter for faglagene, grøntprodusenter, Norsk landbruksrådgivning og Norske landbrukstjenester jobber med tiltak som kan lette situasjonen. 

Hvis du vil registrere deg som arbeidssøker, eller har behov for arbeidskraft, kan du henvende deg til Norske landbrukstjenester. Lenke til side for å registrere deg er vedlagt.

Klipping av sau

Det kan være vanskelig å få hjelp til saueklipping før lammingen slik situasjonen er nå. Det har ikke betydning for dyrevelferden om klippingen gjøres etter lammingen. Klippingen kan derfor utsettes til før beiteslipp hvis det er problemer med å få tak i hjelp til klippingen nå.

Koronaviruset

Det er så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat eller drikkevann. Det nye koronaviruset utgjør ikke en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker. Generelt er det alltid anbefalt å sikre god håndhygiene i forbindelse med kontakt med dyr. Eiere, røktere eller andre som har kontakt med matproduserende dyr, bør være årvåkne med hensyn på generelle smittehygieniske tiltak.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.