Ut på vidda

Spesiell kjøreopplevelse. Foto Orjan Bertelsen_www.nordnorge.com_Tana.
Spesiell kjøreopplevelse. Foto Orjan Bertelsen_www.nordnorge.com_Tana.

Bli bedre kjent med Ut på vidda - lærings- og omsorgstjenester i reindriftsfamilier. Ut på vidda-tilbudene bygger på samisk kultur, tradisjoner, duodji (samisk håndverk), historie, folk, dyr, natur og reindrifta. Opplev reindrift og samisk kultur i Troms- og Finnmark, Nordland og Trøndelag.

Publisert 01.02.2021

Hva er Ut på vidda?

Ut på vidda reindriftens svar på Inn på tunet med mål om læring, mestring og utvikling. Aktiviteter og opplevelser tilrettelegges for barn, unge, voksne, og eldre, både for de med samisk bakgrunn og for andre. Reindrifta er en spennende lokal ressurs som også kan brukes i læring og omsorg. Reinflokken, doudji, samisk språk og naturen kan inngå i lærings- og omsorgstjenester. 

Ut på vidda eies av Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers LandsforbundSametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er også med. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har daglig ledelse. Ut på vidda er et tilbud i fylkene Finnmark og Troms, Nordland og Trøndelag.

Dersom du ønsker mer informasjon, trykk på Ut på vidda-logoen og kom til Ut på viddas egen nettside. Se også egne lenker til informasjon for reineiere og for kommuner. I Nordland er det Ingrid Roaldsen hos Statsforvalteren i Nordland som er kontaktperson. 

Ut på vidda-tilbydere i Nordland

I Nordland har vi pr. i dag fem Ut på vidda-tilbydere som alle har gjennomført Ut på vidda sin godkjenningsordning. De fleste har også lang erfaring som tilbydere av lærings- og omsorgstjenester. De fem tilbyderne med kontaktinformasjon finner du i tabellen under. 

Etablerte reindriftsfamilier Ansvarlig Kommune Telefon E-post
Boazovàzzi Màret og Peder Buljo Lødingen 91530676 maretravdna@hotmail.com 
Inga sami siida Laila og Arild Inga Sortland 90877558 lailainga@hotmail.com 
Ersvika sami siida Maria Hauge og Annfinn Pavall Bodø 94790317 ersvika@hotmail.com 
Raghild Sparrok Larsen Ragnhild Sparrok Larsen Hattfjelldal 47675909 sparrok.larsen@gmail.com 
Appfjell sijte Nils Anders Appfjell Grane 91885498 post@brurskankenrein.no 

Hvem kan bruke et Ut på vidda-tilbud?

Ut på vidda kan i likhet med Inn på tunet, være et tilbud til mange ulike brukergupper. 

 • Barn og unge i grunnskolen: Både til hele skoleklasser og til grupper av elever som en del av den ordinære undervisningen. I tillegg kan det være et tilbud til barn med behov for tilrettelagt undersvisning og omsorg. 
 • Unge som er i ferd med eller har falt ut av videregående skole
 • Barn i barnevernet: Barn i alle aldre som har ekstra omsorgsbehov og behov for aktiviteter
 • Ung og voksne som trenger arbeidstrening
 • Hjemmeboende personer med demens: Tilrettelagt dagaktivtetstilbud der bl.a. matlaging og doudji kan inngå.
 • Unge og voksne i rus- og psykiatribehandling: aktiviteter og omsorg
 • Unge og voksne flyktninger: språk- og arbeidstrening

Hvem kan kjøpe Ut på vidda-tjenster?

Ut på vidda-tjenester kan kjøpes av kommunene, fylkeskommune, stat, organisasjoner og bedrifter. 

I kommunene

 • barneverntjenesten – fritidsaktiviteter kveld/helg
 • barnehager
 • grunnskoler, barne- og ungdomstrinnet
 • språktreningstilbud
 • BUP – barn med lærings- og atferdsutfordringer
 • flyktningetjenesten
 • rus- og psykiatri
 • eldreomsorg, dagaktiviteter
 • NAV/kommune
 • folkehelsearbeidet, tiltak for fysisk aktivitet og rehabilitering
 • kurs for ansatte og politikere, pedagoger, helsepersonell og andre fagansatte

I fylkeskommunene

 • arbeidstrening for unge som trenger praksisplass
 • unge som dropper ut av videregående skole
 • skoleklasser på videregående nivå
 • pedagoger i videregående skole, etterutdanning

Stat

 • BUF-etat - fosterhjem, beredskap, avlastning
 • universitets-/høgskoleutdanninger – pedagoger, sosionomer og helsefag
 • kriminalomsorgen

Organisasjoner

Ideelle organisasjoner som ønsker tilbud til sine ansatte/frivillige, eller aktivitet/tiltak for medlemmer/brukere.

Bedrifter

Bedrifter som ønsker at ansatte og ledere skal få mer innsikt i det samiske.

Regjeringen ønsker at kommunene tar i bruk Ut på vidda

Regjeringen oppfordrer kommunene til å bruke Ut på vidda-tjenester, og skriver: «Tilbudene er nære og tilpasset til barnehager, skoler, helse-, sosial- og omsorgssektoren, integrering og arbeidstrening». Les mer her