Aktørene i Inn på tunet-tilbudet

Inn på tunet-tilbudet er et samarbeid mellom tilbyder, kjøper, bruker og i noen tilfeller også pårørende. I tillegg er myndighetene, Matmerk, faglagene i landbruket, Fylkesmannen m.fl. viktige aktører for Inn på tunet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.01.2019

De direkte involverte aktørene i et Inn på tunet-samarbeid er:

  • Brukerne er personer som mottar/og eller deltar i Inn på tunet-tilbudet
  • Kjøperne er ofte, men ikke alltid kommunene, i tillegg kjøper Nav tjenester, og private
  • Tilbyderne er de ansvarlige Inn på tunet- godkjente gårdbrukerne

I tillegg til aktørene som er direkte involvert, er også sektormyndigheter på ulike nivåer, faglagene i landbruket, Matmerk og private organisasjoner viktige aktører.

Brukerne

Brukerne er gjerne innbyggere i kommunen som har spesielle behov for helse- og omsorgstjenester, behov for opplæring, pedagogiske tilbud, tilrettelagt arbeid eller lignende. For noen tilbud, eksempelvis dagaktivitetstilbud til personer med demens, er pårørende også viktige brukere, ettersom tilbudet gir avlastning for den daglige omsorgsyter. Brukerne er barn, unge, voksne og eldre som kan delta i et Inn på tunet-tilbud sammen med andre i gruppe eller enkeltvis. Det skilles også mellom dagtilbud og døgntilbud. Dagtilbud er eksempelvis til elever som har gården som en alternativ opplæringsarena, dagaktivitetstilbud til ulike grupper mm. Døgntilbud er eksempelvis helgeopphold som avlastning for foresatte, eller til unge mennesker som trenger rutiner for å mestre livet og motiveres til utdanning og arbeid mm. 

Kjøperne

Tjenestene blir hovedsakelig kjøpt av de enkelte kommunenes fagetater. I tillegg er arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) kjøpere av IPT-tjenester på kommunalt nivå. I økende grad kjøper også private Inn på tunet-tjenester. Dette kan være private skoler og barnehager, eller pårørende som trenger avlastning. Kjøperne er også ansvarlige bestillere av tjenesten og ansvarlig for innholdet i tjenestetilbudet til brukerne. Dette betyr at eksempelvis er skolen ansvarlig for at eleven som har et tilbud på en Inn på tunet-gård oppfyller læreplanmålene. 

Tilbyderne

Inn på tunet-tilbyderne er de ansvarlige og godkjente gårdbrukerne. Gårdbrukeren stiller gården sin som arena til disposisjon, sammen med sin egen kompetanse innenfor landbruksfaget og/eller annen fagkompetanse, og som medmenneske. 

En del tilbydere er organisert i samvirkeforetaket Inn på tunet Norge SA. Regionale medlemsbedrifter presenterer og tilbyr Inn på tunet-gårder i sin region. En av disse regionene er Inn på tunet Nordland SA. Se lenker i høyremenyen for å gå til deres nettsider.

Andre aktører

I tillegg til de aktørene som er direkte involvert, er også sektormyndighetene på ulike nivåer, faglagene i landbruket, Matmerk, og ulike private organisasjoner viktige aktører. Disse er aktører med hjelpefunksjoner og fungerer som tilretteleggere for tjenestene og tilbyr informasjon og ressurser til kjøpere eller tilbydere eller begge.

Fylkesmannen er sentral i Inn på tunet sammenheng. Fylkesmannen utfører en rekke ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene og følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra Regjeringen. De er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Fylkesmannen er sentral som tilsynsmyndighet og tilrettelegger for tjenesteutvikling og næringsutvikling, samt ved å veilede kommunene. Matmerk har ansvaret for godkjenningsordningen for Inn på tunet, den nasjonale nettsiden og overordnet markedsføring av IPT.