Tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Kommuner kan søke om tilskudd innen 1. november 2015.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.04.2015

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til etablering av nye og drift av eksisterende dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene.

I Demensplan 2015 er det et mål at alle kommuner innen 2015 bør tilby et dagaktivitetstilbud til personer med demens, og at kapasiteten øker betydelig.

Dagaktivitetstilbud kan bidra til å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag for den enkelte bruker i tråd med innholdet i Rundskriv 1-5/2007 Aktiv omsorg.

Dagaktivitetstilbud vil kunne stimulere til og bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne. Et dagtilbud til hjemmeboende personer med demens kan også bidra til at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig, og gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på nettsiden til helsedirektoratet, se lenke til høyre.