Høring av søknad om revidert utslippstillatelse for Brønnøy Kalk AS - Brønnøy

Høyringsfrist:
22. desember 2023

Brønnøy Kalk AS har søkt Statsforvalteren om revidert tillatelse etter forurensningsloven for sitt anlegg i Velfjord i Brønnøy kommune. 

Publisert 24.11.2023

Den gjeldende utslippstillatelsen ble gitt av daværende Statens Forurensningstilsyn (SFT) i 1999 med endring i 2006. På grunn av tillatelsens alder, endringer i driftsforhold og dagens regelverk, har Statsforvalteren pålagt Brønnøy Kalk AS å søke om ny utslippstillatelse.

Brønnøy Kalk AS drives i dag som et dagbrudd hvor utvinnes kalkspatmarmor som knuses i to omganger før den skipes til Omya Hustadmarmor i Elnesvågen for videre bearbeiding. Rammen for produksjonsmengde er 3 millioner tonn kalkspatmarmor per år. Det ble sist år produsert 1,6 millioner tonn kalkspatmarmor ved anlegget.

Aktivitetene som foregår i tilknytning til drifta av kalkbruddet er uttak ved sprengning, boring, opplasting og transport. Det er søkt om utvidelse av driftstid til døgnkontinuerlig drift 7 dager i uken med hensyn til knusing, opplasting og transport, ettersom bedriften har startet innføring av transport med selvkjørende kjøretøy inne på anlegget. Det er videre søkt om at boring, lasting og transport med dumpere til deponi kan foregå mandag til fredag (05:30-2300) og lørdag (05:30-20:00).

Utslipp til vann skjer til Sørfjorden og Lislremman. Utslipp av overvann går via slambasseng i dagbruddet til sedimentasjonsbasseng før det renner ut i Sørfjorden og via sedimentasjonsbasseng før det renner til Lislremman. I tillegg kan det være diffus avrenning til Hyllvatnet fra Frobergskog og fra mellomlager/deponi til Skjørtjønna og til Aunvatnet.

At Brønnøy Kalkl får ny utslippstillatelse betyr at vi vil stille oppdaterte krav til miljøpåvirkningene fra drifta. 

Høring

Søknaden med vedlegg er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 22. desember 2023.