Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Felles tilbakemelding om lokale smitteverntiltak i Nordland

Fylkesmannen har sendt ut en felles tilbakemelding og en grundig veiledning til kommunene i Nordland for å sikre at lokale smitteverntiltak oppfyller kravene i den nasjonale veilederen.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 04.04.2020

- Vi forventer at dette blir vurdert og tatt hensyn til når kommunene skal ta stilling til om de lokale smitteverntiltakene skal forlenges, skriver Fylkesmannen i brevet. 

De fleste kommuner i Nordland har fattet vedtak om lokale smitteverntiltak i medhold av smittevernloven § 4-1 etter at rundskriv l-4/2020  ble lagt ut den 29. mars.

Lovlighetskontroller

Fylkesmannen har på oppdrag fra Helse– og omsorgsdepartementet kartlagt de vedtak som var kunngjort per 31. mars 2020 og gitt en foreløpig vurdering av disse for å sjekke om de er i samsvar med veilederens punkt 3 og 5. Dette for å se om det er grunnlag for å foreta lovlighetskontroll etter kommuneloven.

I Nordland har de fleste kommunene lokale forskrifter, og det har av kapasitetshensyn ikke vært mulig eller hensiktsmessig å gjennomføre lovlighetskontroller nå.

Fylkesmannen minner i den forbindelse om at det i første rekke er kommunene selv som er ansvarlig for at lokale smitteverntiltak er i samsvar med smittevernlov og departementets veileder som gjør rede for de rammene som følger av loven.  

Samordning av tiltak

Fylkesmannen er tilfreds med måten kommunene i Lofoten, Vesterålen og Helgeland har samordnet seg regionvis. Det er viktig at smitteverntiltakene er mest mulig samordnet i regionen. 

Innreiserestriksjoner og karanteneplikt er inngripende tiltak for den enkelte berørte og for samfunnet.

Dersom kommunene gjør vedtak med tiltak som er strengere enn de som er fastsatt nasjonalt må disse være godt begrunnet i lokale forhold.

Ved fastsettelse av lokale tiltak etter smittevernloven, må konsekvensene tiltakene vil få for folk, viktige samfunnsfunksjoner og næringsliv tas med i forholdsmessighetsvurderingen.

For å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst anbefaler Fylkesmannen kommunene å etablere god dialog med næringslivet i forkant og ved gjennomføringen av inngripende smitteverntiltak som karantenepåbud og innreiseforbud.

Fylkesmannen har fått tilbakemelding fra NHO Nordland om at kommunene i varierende grad har kontaktet NHO for innspill i forbindelse med utarbeidelse av de lokale forskriftene etter smittevernloven.

Unntak fra automatisk karanteneplikt

Fylkesmannen ber også om at kommunene ved eventuell forlengelse av lokale karantenebestemmelser/reiserestriksjoner foretar en ny vurdering av hvilke unntak som bør gjøres. Det er rundskrivets punkt 3 trukket fram særlige forhold som en ønsker å unngå. Dette er:

a) Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser
b) Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
c) Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
d) Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet
e) Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
f) Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
g) Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Mange kommuner har ivaretatt punktene a, c og f på en god måte.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å legge til rette for at offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse (b) og virksomheter så langt som mulig kan holdes i gang (e) uten behov for særskilt dispensasjonssøknad.

Videre bør det gjøres unntak for barn med delt bosted på tvers av kommunegrenser, slik at disse ikke rammes.

Bodø kommune

Bodø kommune har i sin siste forskrift av 1. april 2020 inntatt samtlige av de unntakene som er listet opp i departementets veileder punkt 3. Etter det Fylkesmannen har fått opplyst, har Bodø kommune hatt god dialog med blant annet NHO og næringslivet under saksforberedelsen.

Forskriften til Bodø kommune kan tjene som et godt eksempel på hvordan unntak fra karantenebestemmelser kan utformes for å sikre at tiltakene ikke medfører uforholdsmessige konsekvenser for folk, samfunn og næringsliv.

Lenke til Bodø kommunes forskrift av 1. april 2020: https://bodo.kommune.no/nye-forskrifter/

Fylkesmannen i Nordland minner også om at lokale vedtak etter smitteloven som hovedregel skal vedtas av kommunestyrene. I mange kommuner har kommuneoverlegen fattet vedtak etter hasteparagrafen.

Dersom de lokale tiltakene skal vedvare over tid er det viktig at disse vedtakene bringes inn for kommunestyrene. Det vises i denne forbindelse til adgangen kommunestyret har til skriftlig behandling.

Flere detaljer om dette i brevet som kan lastes ned fra siden her.