Kommunene må spille på lag for å lykkes med sosial boligpolitikk

Erfaringene fra prosjektet skal nå videreutvikles og deles med alle nordlandskommunene.
Erfaringene fra prosjektet skal nå videreutvikles og deles med alle nordlandskommunene. Foto: Emil Harjo Indsetviken / Statsforvalteren i Nordland.

For å sikre at alle bor trygt og godt, må kommunene jobbe mer bevisst med boligsosialt arbeid på alle nivå i kommunal planlegging, viser nylig avsluttet prosjekt.

Publisert 13.05.2022 av Wigdis Korsvik

Alle trenger et trygt hjem, og kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er hjemlet i flere lover og bestemmelser.

Utfordringer i Nordland

Tidligere undersøkelser (Levekårsdata pr 2017) viste at regionsenterkommunene i Nordland scoret relativt høyt på sosiale utfordringer. Dette skyldes blant annet antall uføre i alderen 16-67 år, aldrende befolkning, andel sosialhjelpsmottakere, samt antall sårbare barn og unge.

Tidligere analyser har også vist at kommunene i Nordland har et stykke igjen å gå før de fullt ut har inkludert boligsosiale hensyn i sin planlegging.

Dette er bakgrunnen for at Statsforvalteren i Nordland, Husbanken Bodø og brukerorganisasjonen Marborg har gjennomført et prosjekt sammen med fire mellomstore kommuner i Nordland.

De fire kommunene er Sortland, Fauske, Vågan og Vefsn.

Prosjektet har pågått i fire år og ble ledet av seniorrådgiver Marit Iversen ved Kommunal- og beredskapsavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland. I mars ble sluttrapporten fra prosjektet ferdigstilt og sendt ut til kommunene.

Økt bevissthet

Alle kommunene rapporterer at de i løpet av prosjektperioden har begynt å jobbe mer bevisst med planlegging for sine boligsosiale utfordringer.

Erfaringsutvekslingen mellom kommunene har vært viktig, og brukermedvirkning har bidratt til økt bevissthet om behovene til de vanskeligstilte grupper på boligmarkedet som kommunene også skal planlegge for.

Tiltak som bruk av startlån har økt i alle de fire kommunene i prosjektperioden. Dette gjelder også tilskudd til utleiebolig- og investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Erfaringene fra prosjektet skal nå videreutvikles og deles med alle nordlandskommunene.

Planen er at Statsforvalteren skal bidra med et behovsbasert tilbud og legge til rette for tverrfaglige arenaer som skal bidra til dialog, framskaffe egnede boliger og samarbeid med andre aktører.

Krevende

I sluttrapporten blir det understreket at prosjektet hele tiden har vært bevisst den viktige balansegangen mellom statlig styring og kommunal frihet.

Det har vært mange enkeltpersoner fra ulike fagavdelinger involvert i prosjektarbeidet.

Utfordringen har vært en omfattende og hyppig utskifting av personell. Dette har igjen vist hvor viktig det er at det boligsosiale arbeidet bør forankres i overordnede planer, fremfor å bare drive med kunnskapsoppbygging hos enkeltpersoner.

Marit Iversen, seniorrådgiver og prosjektleder.
Marit Iversen, seniorrådgiver og prosjektleder.

- Av 70 involverte prosjektmedarbeidere, har alle med unntak av fem blitt skiftet ut i perioden. Det har ført til manglende kontinuitet, og ikke minst vist hvor krevende arbeidet med å ivareta sårbare gruppers behov i planleggingen er, sier prosjektleder Marit Iversen.

Videre har prosjektet vist at forankring ikke er noe man bare gjør én gang, men at det er en vedvarende aktivitet som må gjentas gang etter gang etter hvert som nye medarbeidere og ledere kommer til.

I prosjektperioden ble det også veldig tydelig at boligsosialt arbeid ikke hører hjemme i en konkret avdeling i kommunen. Løsningen er i stedet gode møteplasser for å sikre samarbeid og flerfaglig eierskap til oppgaven.

Status i kommunene

Da prosjektet ble satt i gang, var det ingen av de fire kommunene som hadde jobbet inngående med å innpasse boligsosiale hensyn i den helhetlige kommunale planleggingen.

Ved utløp av prosjektet var situasjonen en helt annen. Her er noen av det som har skjedd i perioden:

  • Sortland kommune er godt i gang med en boligpolitisk plan. Kommunen har gode erfaringer med å sette av dedikerte ressurser og viser også til et sterkt engasjement for det boligsosiale området.
  • Fauske kommune sliter med stor utskifting av ledere på alle nivå, men har sett at den sosiale boligpolitikken berører hele kommuneorganisasjonen og lært å verdsette arenaer for flerfaglig samarbeid.
  • Vefsn kommune har utviklet og vedtatt en lokal boligpolitisk plan i prosjektperioden og jobber mer tverrfaglig.
  • Vågan kommune har vedtatt planstrategi med søkelys på den sosiale boligpolitikken og har hatt nytte av å jobbe i nettverk og dele erfaringer med de øvrige prosjektkommunene.

Mer om status i kommunene i sluttrapporten - se link på siden her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.