Boligsosialt arbeid

Oppdatert 05.01.2024

Alle trenger et trygt hjem, men enkelte trenger hjelp til å skaffe en trygg og god bolig for seg og sine. Statsforvalteren veileder kommuner i Nordland, Vestland og Rogaland i tema som hører inn under boligsosialt arbeid. Eksempel er helhetlig boligplanlegging i kommunen, boliger for eldre, nullvisjon for bostedsløshet og tiltak for at barnefamilier, unge uføre og andre utsette grupper kan få eie sin egen bolig.

Høsten 2021 ble kommunerettede oppgaver fra to regionkontor hos Husbanken overført til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland. Målet er å skape et sterkt fagmiljø der bolig blir sett i sammenheng med fagområder som helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv. Oppdraget vårt er i første omgang et treårig forsøk.

Det er mange som må spille på lag for at vi skal lykkes med den sosiale boligpolitkken. Kommunene har ulik størrelse, organisering og ulike utfordringer. Strategien «Alle trenger et trygt hjem» (2020-2024), peker på seks suksessfaktorer som grunnleggende for å få god måloppnåing i det boligsosiale arbeidet:

  • forankring og eierskap
  • organisering og samordning
  • overordnet strategi
  • kompetanse
  • økonomiske ressurser
  • brukermedvirkning

Statsforvalterne møter kommuner fysisk og digitalt, og vi medvirker til å utvikle det boligsosiale arbeidet i kommunen. Vi har også  arrangementer som kan bidra til å øke kompetansen innen boligsosiale tema.

Vis mer

Statsforvalteren er klageinstans for boligsosial lov

Klage på vedtak skal alltid sendes til den etaten i kommunen som har fattet vedtaket. Kommunen videresender klagen for endelig avgjørelse hos Statsforvalteren.

Vi har laget et eget oversendelsesskjema, som kommunene kan bruke når de skal oversende klagesaker til oss.


Publisert 05.09.2023

Kronikk: Bolig først!

Bolig handler ikke bare om å ha et sted å bo. Den er også et viktig utgangspunkt for å skaffe seg arbeid, ta utdanning, få helsehjelp og etablere familie- og vennekrets. Derfor trenger alle en bolig. 1. juli kommer det en ny lov som skal styrke hjelpen til de som har det vanskelig på boligmarkedet.


Publisert 10.03.2023

Boligsosiale løsninger krever lagspill

Å ha et trygt sted å bo er viktig. Men, mange personer og familier i Nordland har en vanskelig boligsituasjon. Vårt tverrfaglige team jobber for å sikre bedre samhandling mellom boliger og tjenester til vanskeligstilte. 


Publisert 13.05.2022 av Wigdis Korsvik

Kommunene må spille på lag for å lykkes med sosial boligpolitikk

For å sikre at alle bor trygt og godt, må kommunene jobbe mer bevisst med boligsosialt arbeid på alle nivå i kommunal planlegging, viser nylig avsluttet prosjekt.