Boligsosiale løsninger krever lagspill

Foto av teamet på fem personer som jobber med boligsosialt arbeid hos Statsforvalteren i Nordland.
Teamet hos Statsforvalteren: Bak fv.: Arvid Olsen, Roger Solstad. Foran fv.: Linn Edvardsen, Marit Iversen og Marit Kvarum. Foto: Øystein Wasmuth / Statsforvalteren i Nordland.

Å ha et trygt sted å bo er viktig. Men, mange personer og familier i Nordland har en vanskelig boligsituasjon. Vårt tverrfaglige team jobber for å sikre bedre samhandling mellom boliger og tjenester til vanskeligstilte. 

Publisert 10.03.2023

Eierlinjen står sterkt i Norge, og i likhet med resten av landet eier åtte av ti egen bolig i Nordland. Likevel er det fortsatt mange personer og familier, som enten ikke har mulighet til å skaffe seg en tilfredsstillende bolig på egen hånd, står i fare for å miste boligen sin, eller bor i en uegnet bolig eller bomiljø. En fellesbetegnelse for disse er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tall fra Husbanken viser at blant Nordlands 240 000 innbyggere er det for eksempel:

  • Mer enn 1000 barn, som bor i husholdninger med lav inntekt, som leier og bor trangt.
  • Nesten 1200 uføre som bor sammen med foreldrene sine
  • Rundt 20 personer som ikke har fast bopel


I tillegg er 22 prosent over 65 år, og andelen øker stadig. De fleste greier seg fint, men behovet for tilrettelegging og helsehjelp øker med alder.

Folk trenger hus og gode tjenester

Boligen dekker et av våre mest grunnleggende behov, og bolig er derfor den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, utdanning og arbeid.

Å ha et trygt sted å bo er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, etablere familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for sosialt liv, og gir en tilhørighet til nærmiljø og et lokalsamfunn.

Gode boliger og boforhold er ikke bare viktig for den enkelte, men er med på å skape gode lokalsamfunn og byer.

Flere må trekke i lag

Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte husholdninger på boligmarkedet, mens en rekke statlige aktører skal sikre gode rammebetingelser for kommunene.

Hos Statsforvalteren i Nordland dreier det boligsosiale arbeidet seg i grove trekk om å gi veiledning til kommunene, både med hensyn til kunnskapsgrunnlag, planarbeid, økonomiske virkemidler og samordning av tjenester. Målet er at statsforvalteren, gjennom flerfaglig samarbeid, skal sikre bedre sammenheng mellom boliger og tjenester til sårbare grupper i Nordland.

Arbeidet er et ledd i en treårig forsøksordning, der veiledningsoppgavene hos Husbanken i Bodø er flyttet over til Statsforvalteren i Nordland. Forsøksordningen omfatter også Husbanken i Vest og Statsforvalterne i Rogaland og Vestland.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.