Nytt skogvern på Nordmøre

I statsråd 07.12.2018 ble Mulvikknuken naturreservat opprettet. Reservatet erstatter Durmålhaugen NR og arealet er mer enn tredoblet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.12.2018

Skogreservatet Durmålhaugen ble opprettet i 2017. Nå er reservatet blitt utvidet til vel 5100 daa og omfatter store deler av Mulvikknuken i Tingvoll og Sunndal kommuner, derav navneendring. Reservatet er et resultat av ordningen med frivillig skogvern. Ordningen administreres av skogeiersamvirket Allskog. De fremmer tilbud til Fylkesmannen på vegne av grunneier på områder kartlagt som skog med høy naturverdi. Skogen takseres og det forhandles fram erstatningsavtaler for grunneier.

Skog har mange viktige naturtyper, og den største andelen av rødlistede arter. Stortinget har vedtatt at 10 % av skogarealet skal vernes nasjonalt gjennom ordningen med frivillig vern. Mulvikknuken naturreservat har mye gammel kystfuruskog, samt et område med plantet gran som vil bli hogd ut. Vernet berører hverken jakt eller utmarksbeite, og det er tatt hensyn til at det står en gammel seter i området. Fylkesmannen oppfordrer andre grunneiere til å vurdere frivillig skogvern. Skog med gode naturkvaliteter uten større inngrep over et større område er aktuelt for vern.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.