Utkast til verneplan for Giske marine verneområde er sendt til fagleg godkjenning

Utkast til avgrensing av Giske mvo

Statsforvaltaren har sendt utkast til verneplan for Giske marine verneområde til fagleg godkjenning i Miljødirektoratet. 

Publisert 14.03.2024

Etter fagleg godkjenning i direktoratet vil verneplanen bli sendt på høyring i åtte veker. Statsforvaltaren vil deretter gå gjennom innkomne merknader før vi sender vår tilråding til Miljødirektoratet. 

Vi vil presisere at verneplanen ikkje er på høyring no. Dersom de har spørsmål til saka kan de gjerne ta kontakt, men for formelle merknader/innspel til utkastet ber vi om at de ventar til den ordinære høyringsrunden.