Naturkartlegging

Det er eit nasjonalt og internasjonalt mål at det biologiske mangfaldet skal ivaretakast. Dette krev konkret kunnskap om naturmangfaldet.

Både kommunar og andre har i ei rekkje samanhengar behov for eit oppdatert oversyn over område som har særskilde biologiske verdiar. Særleg viktig er dette i samband med overordna arealplanlegging, men òg innafor meir detaljert planlegging, sektorplanlegging i jord- og skogbruk og elles i den løypande saksbehandlinga, er det behov for data og kunnskap om naturkvalitetar og om naturtilstanden. Dette er data som ikkje minst er sentrale ved arealplanlegging og arealbruk etter Plan- og bygningslova og ved bruk av Naturmangfaldlova.

Resultatet av kartleggingsarbeidet blir vidare lagt til grunn for nasjonale overvakingsprosjekt som følgjer endringar i naturtilstanden. Arbeidet gir kunnskap om utbreiinga av artar og naturtypar som av ulike grunnar er sjeldne og som krevjar særskild merksemd i all samfunnsaktivitet.

Fylkesmannen har frå 1999 i samarbeid med kommunane hatt ansvaret for mellom anna kartlegging av viktige naturtypar i Møre og Romsdal og formidle informasjonen om naturverdiane. I alle kommunane er det kartlagt og ein er nå i gang med revisjon og supplerande kartlegging.

Sentrale informasjonskjelder som informerar om kartleggingsresultata er ålment tilgjengelege i kartdatabasar som Naturbase og Gislink. Artsdata er samla i Artsdatabanken sine kartdatabasar.

Meir informasjon

Utfyllande informasjon om kartleggingsarbeidet finn du i ei lenke oppe til høgre på sida.

 

Nytt i 2015

I 2014 vart kartleggingsarbeidet i fylket konsentrert om kommunane Smøla, Rauma, Surnadal, Aure og Haram. Resultatet av kartlegginga er no på plass i Naturbase. I løpet av året vil det også kome ut nye data for Stordal kommune.
I desember 2014 sende Fylkesmannen eit brev til alle kommunane i fylket om kvalitetssikring og supplerande kartlegging i 2015. I brevet vart kommunane bedne om å kome med synspunkt på kva område dei meiner bør kartleggast. Anten nye område eller kvalitetssikring av tidlegare kartlagde område. Det kom få synspunkt frå kommunane. I kvalitetssikringsarbeidet i år er det først og fremst biologisk viktige område i skogen og i kulturlandskapet som vert prioriterte. Resultatet av det arbeidet kjem inn i Naturbase i 2016.

Grunnlaget for nye data til Naturbase er som oftast eigne kartleggingsrapportar. Sjå relatert lenke til høgre.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 07.06.2019

Kartlegging av naturtypar i Møre og Romsdal i 2019

Kartlegginga er ein del av kunnskapsløftet for natur som blei vedteke av Stortinget i 2015. Kartlegginga er ei langsiktig, nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Kartlegginga vil bli utført av firmaet Miljøfaglig Utredning AS på oppdrag frå Miljødirektoratet.


Publisert 30.06.2016

Kartleggingsrapportar

I 1999 starta arbeidet med kartlegging av biologisk viktige naturtypar. Resultatet av kartleggingsarbeidet har stort sett blitt gitt ut i eigne rapportar og data frå desse har så blitt lagt inn i kartdatabasen www.naturbase.no