Andre tema innan forureining og avfall

På denne sida har vi samla artiklar frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som inneheld informasjon om ulike tema innanfor områda forureining og avfall.

Informasjon til verksemder om krav til bransjar eller forureinande aktivitetar finn du på sida "Rettleiing for bransjar og aktivitetar.


Publisert 18.06.2018

Ulovleg handsaming av avfallsmassar

Fylkesmannen har over lengre tid fått inn meldingar om ulovleg handtering av avfallsmassar. Detr kan sjå ut til at problemet gjeld for heile fylket.


Publisert 18.06.2018

Kan betongavfall brukast på nytt?

Brukt betong (returbetong) er avfall som kan leverast til mottak med løyve frå fylkesmannen. Slike mottak kan vere anlegg som tek imot mange typar avfall eller mottak som berre tek imot returbetong og returasfalt. Noko av avfallet kan brukast på nytt. Vi vil her informere om kva ein må ta omsyn til før betong kan brukast om igjen.


Publisert 18.06.2018

Brenning av bygningar

Det hender at kommunar og privatpersonar ønskjer å kvitte seg med bygningar ved å brenne dei. Skjer dette, vil det føre til forureining av luft og grunn.


Publisert 12.06.2017

Ikkje brenn avfall på sankthansbålet!

Bålbrenning er kjekt og spesielt på sankthansaftan. Like kjekt er det ikkje når søppel i bålet kan gjere røyken giftig og gjere at miljøgifter frå oska sig ned i grunn og ut i vatn. Ta ansvar for kva du legg på bålet!


Publisert 12.06.2017

Luftkvalitet

Ulike forureiningar i utandørs luft kan føre til helseskadar. I nyheitene får vi av og til vite korleis det er i område av verda med svært høg luftforureining. Men også i Norge er luftkvaliteten dårleg i mange område. Særleg i periodar med kulde og tørt vêr hopar forureiningane seg opp.