Skogskader

Skogskadar er et breidt fagfelt, som omhandlar skadar forårsaka av insekt, sopp, dyr, klima, mv. Offentleg skogbruksmynde har eit særleg ansvar for overvaking av slike skadar.

Skogeigaren er ansvarleg for at hogst, framdrift, handsaming av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir gjennomført på en slik måte, at det ikkje oppstår fare for insektskadar eller andre skadar på skog.

Ansvar og tiltak er gitt i Forskrift om bærekraftig skogbruk, kapittel 4: Tiltak mot skader på skog